ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین مهدوی، رضا زمانی ، (1397). تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(94)، 555-570. magiran.com/p1946360
Gholamhossein Mahdavi, Reza zamani , (2019). The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor, The Iranian Accounting and Auditing Review, 25(94), 555-570. magiran.com/p1946360
غلامحسین مهدوی، رضا زمانی ، تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1397؛ 25(94): 555-570. magiran.com/p1946360
Gholamhossein Mahdavi, Reza zamani , The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor, The Iranian Accounting and Auditing Review, 2019; 25(94): 555-570. magiran.com/p1946360
غلامحسین مهدوی، رضا زمانی ، "تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 25، شماره 94 (1397): 555-570. magiran.com/p1946360
Gholamhossein Mahdavi, Reza zamani , "The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor", The Iranian Accounting and Auditing Review 25, no.94 (2019): 555-570. magiran.com/p1946360
غلامحسین مهدوی، رضا زمانی ، (1397). 'تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس'، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(94)، صص.555-570. magiran.com/p1946360
Gholamhossein Mahdavi, Reza zamani , (2019). 'The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor', The Iranian Accounting and Auditing Review, 25(94), pp.555-570. magiran.com/p1946360
غلامحسین مهدوی؛ رضا زمانی . "تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25 ،94 ، 1397، 555-570. magiran.com/p1946360
Gholamhossein Mahdavi; Reza zamani . "The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor", The Iranian Accounting and Auditing Review, 25, 94, 2019, 555-570. magiran.com/p1946360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال