ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا هنرمندی، سحر سپاسی ، عادل آذر، حسین اعتمادی، (1397). معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(94)، 571-594. magiran.com/p1946363
zahra Honarmandi, Sahar Sepasi , Adel Azar, Hossein Etemadi , (2019). Introduction of a New Model in Brand Accounting: Evidences from the Tehran Security Market, The Iranian Accounting and Auditing Review, 25(94), 571-594. magiran.com/p1946363
زهرا هنرمندی، سحر سپاسی ، عادل آذر، حسین اعتمادی، معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1397؛ 25(94): 571-594. magiran.com/p1946363
zahra Honarmandi, Sahar Sepasi , Adel Azar, Hossein Etemadi , Introduction of a New Model in Brand Accounting: Evidences from the Tehran Security Market, The Iranian Accounting and Auditing Review, 2019; 25(94): 571-594. magiran.com/p1946363
زهرا هنرمندی، سحر سپاسی ، عادل آذر، حسین اعتمادی، "معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 25، شماره 94 (1397): 571-594. magiran.com/p1946363
zahra Honarmandi, Sahar Sepasi , Adel Azar, Hossein Etemadi , "Introduction of a New Model in Brand Accounting: Evidences from the Tehran Security Market", The Iranian Accounting and Auditing Review 25, no.94 (2019): 571-594. magiran.com/p1946363
زهرا هنرمندی، سحر سپاسی ، عادل آذر، حسین اعتمادی، (1397). 'معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(94)، صص.571-594. magiran.com/p1946363
zahra Honarmandi, Sahar Sepasi , Adel Azar, Hossein Etemadi , (2019). 'Introduction of a New Model in Brand Accounting: Evidences from the Tehran Security Market', The Iranian Accounting and Auditing Review, 25(94), pp.571-594. magiran.com/p1946363
زهرا هنرمندی؛ سحر سپاسی ؛ عادل آذر؛ حسین اعتمادی. "معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25 ،94 ، 1397، 571-594. magiran.com/p1946363
zahra Honarmandi; Sahar Sepasi ; Adel Azar; Hossein Etemadi . "Introduction of a New Model in Brand Accounting: Evidences from the Tehran Security Market", The Iranian Accounting and Auditing Review, 25, 94, 2019, 571-594. magiran.com/p1946363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال