ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا سرشوق، کمال حداد، رضا فقیهی، سیدمجتبی زبرجد، محمدهادی مقیم، (1397). اندازه گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت های تقویت شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی، نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 6(3)، 5-10. magiran.com/p1946383
Samira Sarshough, Kamal Hadad, Reza Faghihi, Mojtaba Zebarjad, Mohammad Hadi Moghim , (2018). Application of characteristic X-rays to measure linear attenuation coefficient of nano-composites used in shielding, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 6(3), 5-10. magiran.com/p1946383
سمیرا سرشوق، کمال حداد، رضا فقیهی، سیدمجتبی زبرجد، محمدهادی مقیم، اندازه گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت های تقویت شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی. نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 1397؛ 6(3): 5-10. magiran.com/p1946383
Samira Sarshough, Kamal Hadad, Reza Faghihi, Mojtaba Zebarjad, Mohammad Hadi Moghim , Application of characteristic X-rays to measure linear attenuation coefficient of nano-composites used in shielding, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2018; 6(3): 5-10. magiran.com/p1946383
سمیرا سرشوق، کمال حداد، رضا فقیهی، سیدمجتبی زبرجد، محمدهادی مقیم، "اندازه گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت های تقویت شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی"، نشریه سنجش و ایمنی پرتو 6، شماره 3 (1397): 5-10. magiran.com/p1946383
Samira Sarshough, Kamal Hadad, Reza Faghihi, Mojtaba Zebarjad, Mohammad Hadi Moghim , " Application of characteristic X-rays to measure linear attenuation coefficient of nano-composites used in shielding", Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 6, no.3 (2018): 5-10. magiran.com/p1946383
سمیرا سرشوق، کمال حداد، رضا فقیهی، سیدمجتبی زبرجد، محمدهادی مقیم، (1397). 'اندازه گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت های تقویت شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی'، نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 6(3)، صص.5-10. magiran.com/p1946383
Samira Sarshough, Kamal Hadad, Reza Faghihi, Mojtaba Zebarjad, Mohammad Hadi Moghim , (2018). ' Application of characteristic X-rays to measure linear attenuation coefficient of nano-composites used in shielding', Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 6(3), pp.5-10. magiran.com/p1946383
سمیرا سرشوق؛ کمال حداد؛ رضا فقیهی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ محمدهادی مقیم. "اندازه گیری ضریب تضعیف خطی کامپوزیت های تقویت شده با مواد نانو مورد استفاده در حفاظ سازی". نشریه سنجش و ایمنی پرتو، 6 ،3 ، 1397، 5-10. magiran.com/p1946383
Samira Sarshough; Kamal Hadad; Reza Faghihi; Mojtaba Zebarjad; Mohammad Hadi Moghim . " Application of characteristic X-rays to measure linear attenuation coefficient of nano-composites used in shielding", Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 6, 3, 2018, 5-10. magiran.com/p1946383
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال