ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز افخمی ، تقی زینی‏زاده ‏جدی، سید مهدی حسینی نیا، (1397). مطالعه جایگاه زن در دوره هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان شناسی، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 10(4)، 527-548. magiran.com/p1946411
Behroz Afkhami, taghi Zinizadeh, Seyyed Mehdi hossiynia, (2019). Study of women's position in the Achaemenian and Assyrian period, Journal of WOman in Culture Arts, 10(4), 527-548. magiran.com/p1946411
بهروز افخمی ، تقی زینی‏زاده ‏جدی، سید مهدی حسینی نیا، مطالعه جایگاه زن در دوره هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان شناسی. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 1397؛ 10(4): 527-548. magiran.com/p1946411
Behroz Afkhami, taghi Zinizadeh, Seyyed Mehdi hossiynia, Study of women's position in the Achaemenian and Assyrian period, Journal of WOman in Culture Arts, 2019; 10(4): 527-548. magiran.com/p1946411
بهروز افخمی ، تقی زینی‏زاده ‏جدی، سید مهدی حسینی نیا، "مطالعه جایگاه زن در دوره هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان شناسی"، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 10، شماره 4 (1397): 527-548. magiran.com/p1946411
Behroz Afkhami, taghi Zinizadeh, Seyyed Mehdi hossiynia, "Study of women's position in the Achaemenian and Assyrian period", Journal of WOman in Culture Arts 10, no.4 (2019): 527-548. magiran.com/p1946411
بهروز افخمی ، تقی زینی‏زاده ‏جدی، سید مهدی حسینی نیا، (1397). 'مطالعه جایگاه زن در دوره هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان شناسی'، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 10(4)، صص.527-548. magiran.com/p1946411
Behroz Afkhami, taghi Zinizadeh, Seyyed Mehdi hossiynia, (2019). 'Study of women's position in the Achaemenian and Assyrian period', Journal of WOman in Culture Arts, 10(4), pp.527-548. magiran.com/p1946411
بهروز افخمی ؛ تقی زینی‏زاده ‏جدی؛ سید مهدی حسینی نیا. "مطالعه جایگاه زن در دوره هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان شناسی". فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 10 ،4 ، 1397، 527-548. magiran.com/p1946411
Behroz Afkhami; taghi Zinizadeh; Seyyed Mehdi hossiynia. "Study of women's position in the Achaemenian and Assyrian period", Journal of WOman in Culture Arts, 10, 4, 2019, 527-548. magiran.com/p1946411
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال