ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مرگان، عباس خاشعی سیوکی ، علی شهیدی، مصطفی یعقوب زاده، (1397). بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 9(2)، 19-34. magiran.com/p1946416
Mohammad Saeed Morgan Torghabe , Abbas Khashaveh Siouki , Ali Shahidi , Mostafa Yaghoubzadeh, (2018). Study of irrigation effect wastewater on soil salinity by using satellite image ( case study : Birjand treatment), Journal of GIS & RS Application in Planing, 9(2), 19-34. magiran.com/p1946416
سعید مرگان، عباس خاشعی سیوکی ، علی شهیدی، مصطفی یعقوب زاده، بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ). مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1397؛ 9(2): 19-34. magiran.com/p1946416
Mohammad Saeed Morgan Torghabe , Abbas Khashaveh Siouki , Ali Shahidi , Mostafa Yaghoubzadeh, Study of irrigation effect wastewater on soil salinity by using satellite image ( case study : Birjand treatment), Journal of GIS & RS Application in Planing, 2018; 9(2): 19-34. magiran.com/p1946416
سعید مرگان، عباس خاشعی سیوکی ، علی شهیدی، مصطفی یعقوب زاده، "بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 9، شماره 2 (1397): 19-34. magiran.com/p1946416
Mohammad Saeed Morgan Torghabe , Abbas Khashaveh Siouki , Ali Shahidi , Mostafa Yaghoubzadeh, "Study of irrigation effect wastewater on soil salinity by using satellite image ( case study : Birjand treatment)", Journal of GIS & RS Application in Planing 9, no.2 (2018): 19-34. magiran.com/p1946416
سعید مرگان، عباس خاشعی سیوکی ، علی شهیدی، مصطفی یعقوب زاده، (1397). 'بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 9(2)، صص.19-34. magiran.com/p1946416
Mohammad Saeed Morgan Torghabe , Abbas Khashaveh Siouki , Ali Shahidi , Mostafa Yaghoubzadeh, (2018). 'Study of irrigation effect wastewater on soil salinity by using satellite image ( case study : Birjand treatment)', Journal of GIS & RS Application in Planing, 9(2), pp.19-34. magiran.com/p1946416
سعید مرگان؛ عباس خاشعی سیوکی ؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب زاده. "بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 9 ،2 ، 1397، 19-34. magiran.com/p1946416
Mohammad Saeed Morgan Torghabe ; Abbas Khashaveh Siouki ; Ali Shahidi ; Mostafa Yaghoubzadeh. "Study of irrigation effect wastewater on soil salinity by using satellite image ( case study : Birjand treatment)", Journal of GIS & RS Application in Planing, 9, 2, 2018, 19-34. magiran.com/p1946416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال