ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد معین صادقی، پدرام عطارد l ، امید بزرگ حداد، جان ون استان، توماس گرانت پیپکر، (1397). مقایسه مدل های فیزیکی مبنای Gash در برآورد ساقاب توده کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر، مجله جنگل ایران، 10(4)، 461-473. magiran.com/p1946447
Seyed Mohammad Moein Sadeghi, P Attarod, Omid Bozorg Haddad, John Van Stan, Thomas Grant Pypker , (2019). Comparison of different Gash physically-based models for estimating stemflow in Elder pine stand in Chitgar Forest Park, Iranian Journal of Forest, 10(4), 461-473. magiran.com/p1946447
سید محمد معین صادقی، پدرام عطارد l ، امید بزرگ حداد، جان ون استان، توماس گرانت پیپکر، مقایسه مدل های فیزیکی مبنای Gash در برآورد ساقاب توده کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر. مجله جنگل ایران، 1397؛ 10(4): 461-473. magiran.com/p1946447
Seyed Mohammad Moein Sadeghi, P Attarod, Omid Bozorg Haddad, John Van Stan, Thomas Grant Pypker , Comparison of different Gash physically-based models for estimating stemflow in Elder pine stand in Chitgar Forest Park, Iranian Journal of Forest, 2019; 10(4): 461-473. magiran.com/p1946447
سید محمد معین صادقی، پدرام عطارد l ، امید بزرگ حداد، جان ون استان، توماس گرانت پیپکر، "مقایسه مدل های فیزیکی مبنای Gash در برآورد ساقاب توده کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر"، مجله جنگل ایران 10، شماره 4 (1397): 461-473. magiran.com/p1946447
Seyed Mohammad Moein Sadeghi, P Attarod, Omid Bozorg Haddad, John Van Stan, Thomas Grant Pypker , "Comparison of different Gash physically-based models for estimating stemflow in Elder pine stand in Chitgar Forest Park", Iranian Journal of Forest 10, no.4 (2019): 461-473. magiran.com/p1946447
سید محمد معین صادقی، پدرام عطارد l ، امید بزرگ حداد، جان ون استان، توماس گرانت پیپکر، (1397). 'مقایسه مدل های فیزیکی مبنای Gash در برآورد ساقاب توده کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر'، مجله جنگل ایران، 10(4)، صص.461-473. magiran.com/p1946447
Seyed Mohammad Moein Sadeghi, P Attarod, Omid Bozorg Haddad, John Van Stan, Thomas Grant Pypker , (2019). 'Comparison of different Gash physically-based models for estimating stemflow in Elder pine stand in Chitgar Forest Park', Iranian Journal of Forest, 10(4), pp.461-473. magiran.com/p1946447
سید محمد معین صادقی؛ پدرام عطارد l ؛ امید بزرگ حداد؛ جان ون استان؛ توماس گرانت پیپکر. "مقایسه مدل های فیزیکی مبنای Gash در برآورد ساقاب توده کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر". مجله جنگل ایران، 10 ،4 ، 1397، 461-473. magiran.com/p1946447
Seyed Mohammad Moein Sadeghi; P Attarod; Omid Bozorg Haddad; John Van Stan; Thomas Grant Pypker . "Comparison of different Gash physically-based models for estimating stemflow in Elder pine stand in Chitgar Forest Park", Iranian Journal of Forest, 10, 4, 2019, 461-473. magiran.com/p1946447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال