ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیمه اکبری، فاختک طلیعی، کامران رهنما، زهرا وکیلی، (1397). ارزیابی دو گونه ی بومی Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviride علیه قارچ Plenodomus lingam عامل ساق سیاه کلزا در شرایط گلخانه، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7(4)، 73-86. magiran.com/p1946571
RAkbari, F Taliei, KRahnma, Z Vakili, (2019). Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Agent of Rapeseed Blackleg, Journal of Applied researches in Plant Protection, 7(4), 73-86. magiran.com/p1946571
رحیمه اکبری، فاختک طلیعی، کامران رهنما، زهرا وکیلی، ارزیابی دو گونه ی بومی Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviride علیه قارچ Plenodomus lingam عامل ساق سیاه کلزا در شرایط گلخانه. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1397؛ 7(4): 73-86. magiran.com/p1946571
RAkbari, F Taliei, KRahnma, Z Vakili, Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Agent of Rapeseed Blackleg, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2019; 7(4): 73-86. magiran.com/p1946571
رحیمه اکبری، فاختک طلیعی، کامران رهنما، زهرا وکیلی، "ارزیابی دو گونه ی بومی Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviride علیه قارچ Plenodomus lingam عامل ساق سیاه کلزا در شرایط گلخانه"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7، شماره 4 (1397): 73-86. magiran.com/p1946571
RAkbari, F Taliei, KRahnma, Z Vakili, "Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Agent of Rapeseed Blackleg", Journal of Applied researches in Plant Protection 7, no.4 (2019): 73-86. magiran.com/p1946571
رحیمه اکبری، فاختک طلیعی، کامران رهنما، زهرا وکیلی، (1397). 'ارزیابی دو گونه ی بومی Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviride علیه قارچ Plenodomus lingam عامل ساق سیاه کلزا در شرایط گلخانه'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7(4)، صص.73-86. magiran.com/p1946571
RAkbari, F Taliei, KRahnma, Z Vakili, (2019). 'Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Agent of Rapeseed Blackleg', Journal of Applied researches in Plant Protection, 7(4), pp.73-86. magiran.com/p1946571
رحیمه اکبری؛ فاختک طلیعی؛ کامران رهنما؛ زهرا وکیلی. "ارزیابی دو گونه ی بومی Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviride علیه قارچ Plenodomus lingam عامل ساق سیاه کلزا در شرایط گلخانه". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7 ،4 ، 1397، 73-86. magiran.com/p1946571
RAkbari; F Taliei; KRahnma; Z Vakili. "Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Evaluation of Two Native Isolates of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride against Plenodomus lingam, the Causal Agent of Rapeseed Blackleg", Journal of Applied researches in Plant Protection, 7, 4, 2019, 73-86. magiran.com/p1946571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال