ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه حسینی خواه چوشلی، سعید رضایی، سالار جمالی، حمیدرضا زمانی زاده، فرهاد رجالی، (1397). تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7(4)، 87-101. magiran.com/p1946575
A Hosseinikhah Choshali_S Rezaee_S Jamali_H R Zamanizadeh_F Rejali, (2019). Effect of Mycorrhizal Fungus on Pathogenicity of Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita) and Histopathological Changes in Tolerant and Susceptible Cucumbers, Journal of Applied researches in Plant Protection, 7(4), 87-101. magiran.com/p1946575
آمنه حسینی خواه چوشلی، سعید رضایی، سالار جمالی، حمیدرضا زمانی زاده، فرهاد رجالی، تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1397؛ 7(4): 87-101. magiran.com/p1946575
A Hosseinikhah Choshali_S Rezaee_S Jamali_H R Zamanizadeh_F Rejali, Effect of Mycorrhizal Fungus on Pathogenicity of Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita) and Histopathological Changes in Tolerant and Susceptible Cucumbers, Journal of Applied researches in Plant Protection, 2019; 7(4): 87-101. magiran.com/p1946575
آمنه حسینی خواه چوشلی، سعید رضایی، سالار جمالی، حمیدرضا زمانی زاده، فرهاد رجالی، "تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 7، شماره 4 (1397): 87-101. magiran.com/p1946575
A Hosseinikhah Choshali_S Rezaee_S Jamali_H R Zamanizadeh_F Rejali, "Effect of Mycorrhizal Fungus on Pathogenicity of Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita) and Histopathological Changes in Tolerant and Susceptible Cucumbers", Journal of Applied researches in Plant Protection 7, no.4 (2019): 87-101. magiran.com/p1946575
آمنه حسینی خواه چوشلی، سعید رضایی، سالار جمالی، حمیدرضا زمانی زاده، فرهاد رجالی، (1397). 'تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7(4)، صص.87-101. magiran.com/p1946575
A Hosseinikhah Choshali_S Rezaee_S Jamali_H R Zamanizadeh_F Rejali, (2019). 'Effect of Mycorrhizal Fungus on Pathogenicity of Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita) and Histopathological Changes in Tolerant and Susceptible Cucumbers', Journal of Applied researches in Plant Protection, 7(4), pp.87-101. magiran.com/p1946575
آمنه حسینی خواه چوشلی؛ سعید رضایی؛ سالار جمالی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فرهاد رجالی. "تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 7 ،4 ، 1397، 87-101. magiran.com/p1946575
A Hosseinikhah Choshali_S Rezaee_S Jamali_H R Zamanizadeh_F Rejali. "Effect of Mycorrhizal Fungus on Pathogenicity of Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita) and Histopathological Changes in Tolerant and Susceptible Cucumbers", Journal of Applied researches in Plant Protection, 7, 4, 2019, 87-101. magiran.com/p1946575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال