ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی فتاحی اردکانی، ویدا سادات انوشه، احمد ستوده ، عبدالله حاجی وندی، نرگس ستوده، زهرا یزدانی، (1397). بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395، مجله تحقیقات سلامت، 8(1)، 38-45. magiran.com/p1946610
Mojtaba Fatahi Ardakani , Vida Sadat Anoosheh , Ahmad Sotoudeh, Abdullah Hajivandi , Narges Sotoudeh , Zahra Yazdani, (2019). Investigating Health Promotion Behaviors of Pregnant Women Referring to comprehensive Health Services centers of Bushehr city in 2016, Journal of Community Health Research, 8(1), 38-45. magiran.com/p1946610
مجتبی فتاحی اردکانی، ویدا سادات انوشه، احمد ستوده ، عبدالله حاجی وندی، نرگس ستوده، زهرا یزدانی، بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395. مجله تحقیقات سلامت، 1397؛ 8(1): 38-45. magiran.com/p1946610
Mojtaba Fatahi Ardakani , Vida Sadat Anoosheh , Ahmad Sotoudeh, Abdullah Hajivandi , Narges Sotoudeh , Zahra Yazdani, Investigating Health Promotion Behaviors of Pregnant Women Referring to comprehensive Health Services centers of Bushehr city in 2016, Journal of Community Health Research, 2019; 8(1): 38-45. magiran.com/p1946610
مجتبی فتاحی اردکانی، ویدا سادات انوشه، احمد ستوده ، عبدالله حاجی وندی، نرگس ستوده، زهرا یزدانی، "بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395"، مجله تحقیقات سلامت 8، شماره 1 (1397): 38-45. magiran.com/p1946610
Mojtaba Fatahi Ardakani , Vida Sadat Anoosheh , Ahmad Sotoudeh, Abdullah Hajivandi , Narges Sotoudeh , Zahra Yazdani, " Investigating Health Promotion Behaviors of Pregnant Women Referring to comprehensive Health Services centers of Bushehr city in 2016", Journal of Community Health Research 8, no.1 (2019): 38-45. magiran.com/p1946610
مجتبی فتاحی اردکانی، ویدا سادات انوشه، احمد ستوده ، عبدالله حاجی وندی، نرگس ستوده، زهرا یزدانی، (1397). 'بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395'، مجله تحقیقات سلامت، 8(1)، صص.38-45. magiran.com/p1946610
Mojtaba Fatahi Ardakani , Vida Sadat Anoosheh , Ahmad Sotoudeh, Abdullah Hajivandi , Narges Sotoudeh , Zahra Yazdani, (2019). ' Investigating Health Promotion Behaviors of Pregnant Women Referring to comprehensive Health Services centers of Bushehr city in 2016', Journal of Community Health Research, 8(1), pp.38-45. magiran.com/p1946610
مجتبی فتاحی اردکانی؛ ویدا سادات انوشه؛ احمد ستوده ؛ عبدالله حاجی وندی؛ نرگس ستوده؛ زهرا یزدانی. "بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1395". مجله تحقیقات سلامت، 8 ،1 ، 1397، 38-45. magiran.com/p1946610
Mojtaba Fatahi Ardakani ; Vida Sadat Anoosheh ; Ahmad Sotoudeh; Abdullah Hajivandi ; Narges Sotoudeh ; Zahra Yazdani. " Investigating Health Promotion Behaviors of Pregnant Women Referring to comprehensive Health Services centers of Bushehr city in 2016", Journal of Community Health Research, 8, 1, 2019, 38-45. magiran.com/p1946610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال