ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی وفامند، چعفر حقیقت، فیروز فلاحی، زهرا کریمی، (1397). بررسی اثرات شوک های پولی بر تولید: رویکرد Markov-switching DSGE، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 26(88)، 209-244. magiran.com/p1946681
Ali Vafamand, Jafar Haghighat, Firuz Fallahi, Zahra Karimi, (2019). Investigation of the Effects of Monetary Shocks on Output: Markov-switching DSGE Approach, Journal of Economic Research and Policies, 26(88), 209-244. magiran.com/p1946681
علی وفامند، چعفر حقیقت، فیروز فلاحی، زهرا کریمی، بررسی اثرات شوک های پولی بر تولید: رویکرد Markov-switching DSGE. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1397؛ 26(88): 209-244. magiran.com/p1946681
Ali Vafamand, Jafar Haghighat, Firuz Fallahi, Zahra Karimi, Investigation of the Effects of Monetary Shocks on Output: Markov-switching DSGE Approach, Journal of Economic Research and Policies, 2019; 26(88): 209-244. magiran.com/p1946681
علی وفامند، چعفر حقیقت، فیروز فلاحی، زهرا کریمی، "بررسی اثرات شوک های پولی بر تولید: رویکرد Markov-switching DSGE"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 26، شماره 88 (1397): 209-244. magiran.com/p1946681
Ali Vafamand, Jafar Haghighat, Firuz Fallahi, Zahra Karimi, " Investigation of the Effects of Monetary Shocks on Output: Markov-switching DSGE Approach", Journal of Economic Research and Policies 26, no.88 (2019): 209-244. magiran.com/p1946681
علی وفامند، چعفر حقیقت، فیروز فلاحی، زهرا کریمی، (1397). 'بررسی اثرات شوک های پولی بر تولید: رویکرد Markov-switching DSGE'، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 26(88)، صص.209-244. magiran.com/p1946681
Ali Vafamand, Jafar Haghighat, Firuz Fallahi, Zahra Karimi, (2019). ' Investigation of the Effects of Monetary Shocks on Output: Markov-switching DSGE Approach', Journal of Economic Research and Policies, 26(88), pp.209-244. magiran.com/p1946681
علی وفامند؛ چعفر حقیقت؛ فیروز فلاحی؛ زهرا کریمی. "بررسی اثرات شوک های پولی بر تولید: رویکرد Markov-switching DSGE". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 26 ،88 ، 1397، 209-244. magiran.com/p1946681
Ali Vafamand; Jafar Haghighat; Firuz Fallahi; Zahra Karimi. " Investigation of the Effects of Monetary Shocks on Output: Markov-switching DSGE Approach", Journal of Economic Research and Policies, 26, 88, 2019, 209-244. magiran.com/p1946681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال