ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ شاهسونی، نظر افضلی، سیدجواد حسینی وشان ، (1398). ارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با آب پنیر و پروبیوتیک، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(1)، 31-40. magiran.com/p1946687
F. Shahsavani , N. Afzali, S.J. Hosseini, Vashan, (2019). Evaluation of performance, biochemical parameters of blood, immune response and jejunal morphology of broiler chickens fed with whey and probiotic, Veterinary Researches and Biological Products, 32(1), 31-40. magiran.com/p1946687
فروغ شاهسونی، نظر افضلی، سیدجواد حسینی وشان ، ارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با آب پنیر و پروبیوتیک. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1398؛ 32(1): 31-40. magiran.com/p1946687
F. Shahsavani , N. Afzali, S.J. Hosseini, Vashan, Evaluation of performance, biochemical parameters of blood, immune response and jejunal morphology of broiler chickens fed with whey and probiotic, Veterinary Researches and Biological Products, 2019; 32(1): 31-40. magiran.com/p1946687
فروغ شاهسونی، نظر افضلی، سیدجواد حسینی وشان ، "ارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با آب پنیر و پروبیوتیک"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 32، شماره 1 (1398): 31-40. magiran.com/p1946687
F. Shahsavani , N. Afzali, S.J. Hosseini, Vashan, "Evaluation of performance, biochemical parameters of blood, immune response and jejunal morphology of broiler chickens fed with whey and probiotic", Veterinary Researches and Biological Products 32, no.1 (2019): 31-40. magiran.com/p1946687
فروغ شاهسونی، نظر افضلی، سیدجواد حسینی وشان ، (1398). 'ارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با آب پنیر و پروبیوتیک'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(1)، صص.31-40. magiran.com/p1946687
F. Shahsavani , N. Afzali, S.J. Hosseini, Vashan, (2019). 'Evaluation of performance, biochemical parameters of blood, immune response and jejunal morphology of broiler chickens fed with whey and probiotic', Veterinary Researches and Biological Products, 32(1), pp.31-40. magiran.com/p1946687
فروغ شاهسونی؛ نظر افضلی؛ سیدجواد حسینی وشان . "ارزیابی عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تغذیه شده با آب پنیر و پروبیوتیک". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32 ،1 ، 1398، 31-40. magiran.com/p1946687
F. Shahsavani ; N. Afzali; S.J. Hosseini; Vashan. "Evaluation of performance, biochemical parameters of blood, immune response and jejunal morphology of broiler chickens fed with whey and probiotic", Veterinary Researches and Biological Products, 32, 1, 2019, 31-40. magiran.com/p1946687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال