ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی حسینی نژاد ، فرزانه حسینی، سید سروش ایوبی، (1398). بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(1)، 97-100. magiran.com/p1946696
M. Hosseininejad , F. Hosseini, S.S. Ayoobi, (2019). Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in dogs in Ahwaz, Iran, Veterinary Researches and Biological Products, 32(1), 97-100. magiran.com/p1946696
مرتضی حسینی نژاد ، فرزانه حسینی، سید سروش ایوبی، بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1398؛ 32(1): 97-100. magiran.com/p1946696
M. Hosseininejad , F. Hosseini, S.S. Ayoobi, Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in dogs in Ahwaz, Iran, Veterinary Researches and Biological Products, 2019; 32(1): 97-100. magiran.com/p1946696
مرتضی حسینی نژاد ، فرزانه حسینی، سید سروش ایوبی، "بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 32، شماره 1 (1398): 97-100. magiran.com/p1946696
M. Hosseininejad , F. Hosseini, S.S. Ayoobi, "Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in dogs in Ahwaz, Iran", Veterinary Researches and Biological Products 32, no.1 (2019): 97-100. magiran.com/p1946696
مرتضی حسینی نژاد ، فرزانه حسینی، سید سروش ایوبی، (1398). 'بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(1)، صص.97-100. magiran.com/p1946696
M. Hosseininejad , F. Hosseini, S.S. Ayoobi, (2019). 'Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in dogs in Ahwaz, Iran', Veterinary Researches and Biological Products, 32(1), pp.97-100. magiran.com/p1946696
مرتضی حسینی نژاد ؛ فرزانه حسینی؛ سید سروش ایوبی. "بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32 ،1 ، 1398، 97-100. magiran.com/p1946696
M. Hosseininejad ; F. Hosseini; S.S. Ayoobi. "Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in dogs in Ahwaz, Iran", Veterinary Researches and Biological Products, 32, 1, 2019, 97-100. magiran.com/p1946696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال