ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیهان سلطانیان، رضا اکبری ، محمدحسین مهدوی نژاد، علیرضا پارسا، (1397). هستی شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 15(40)، 27-38. magiran.com/p1946699
Keyhan Soltanian, reza akbari, Mohammad Hussein Mahdavi Nejaad, Alireza parsa , (2019). Human Ontology from a Religious Perspective: A Case Study of Fakhr Razi`s View, A Research Biannual Religious Anthropology, 15(40), 27-38. magiran.com/p1946699
کیهان سلطانیان، رضا اکبری ، محمدحسین مهدوی نژاد، علیرضا پارسا، هستی شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی. دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 1397؛ 15(40): 27-38. magiran.com/p1946699
Keyhan Soltanian, reza akbari, Mohammad Hussein Mahdavi Nejaad, Alireza parsa , Human Ontology from a Religious Perspective: A Case Study of Fakhr Razi`s View, A Research Biannual Religious Anthropology, 2019; 15(40): 27-38. magiran.com/p1946699
کیهان سلطانیان، رضا اکبری ، محمدحسین مهدوی نژاد، علیرضا پارسا، "هستی شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی"، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی 15، شماره 40 (1397): 27-38. magiran.com/p1946699
Keyhan Soltanian, reza akbari, Mohammad Hussein Mahdavi Nejaad, Alireza parsa , "Human Ontology from a Religious Perspective: A Case Study of Fakhr Razi`s View", A Research Biannual Religious Anthropology 15, no.40 (2019): 27-38. magiran.com/p1946699
کیهان سلطانیان، رضا اکبری ، محمدحسین مهدوی نژاد، علیرضا پارسا، (1397). 'هستی شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی'، دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 15(40)، صص.27-38. magiran.com/p1946699
Keyhan Soltanian, reza akbari, Mohammad Hussein Mahdavi Nejaad, Alireza parsa , (2019). 'Human Ontology from a Religious Perspective: A Case Study of Fakhr Razi`s View', A Research Biannual Religious Anthropology, 15(40), pp.27-38. magiran.com/p1946699
کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری ؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا. "هستی شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی". دو فصلنامه انسان پژوهی دینی، 15 ،40 ، 1397، 27-38. magiran.com/p1946699
Keyhan Soltanian; reza akbari; Mohammad Hussein Mahdavi Nejaad; Alireza parsa . "Human Ontology from a Religious Perspective: A Case Study of Fakhr Razi`s View", A Research Biannual Religious Anthropology, 15, 40, 2019, 27-38. magiran.com/p1946699
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال