ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید جعفری، رضا ولی زاده ، عباسعلی ناصریان، (1397). اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(4)، 435-447. magiran.com/p1946702
Majid Jafari, Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , (2019). Effects of Weaning Age on Production and Economic Performance of Baluchi Ewe and Lamb , Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(4), 435-447. magiran.com/p1946702
مجید جعفری، رضا ولی زاده ، عباسعلی ناصریان، اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1397؛ 10(4): 435-447. magiran.com/p1946702
Majid Jafari, Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Effects of Weaning Age on Production and Economic Performance of Baluchi Ewe and Lamb , Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 10(4): 435-447. magiran.com/p1946702
مجید جعفری، رضا ولی زاده ، عباسعلی ناصریان، "اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 10، شماره 4 (1397): 435-447. magiran.com/p1946702
Majid Jafari, Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , "Effects of Weaning Age on Production and Economic Performance of Baluchi Ewe and Lamb ", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 10, no.4 (2019): 435-447. magiran.com/p1946702
مجید جعفری، رضا ولی زاده ، عباسعلی ناصریان، (1397). 'اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(4)، صص.435-447. magiran.com/p1946702
Majid Jafari, Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , (2019). 'Effects of Weaning Age on Production and Economic Performance of Baluchi Ewe and Lamb ', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(4), pp.435-447. magiran.com/p1946702
مجید جعفری؛ رضا ولی زاده ؛ عباسعلی ناصریان. "اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10 ،4 ، 1397، 435-447. magiran.com/p1946702
Majid Jafari; Reza Valizadeh ; Abbas Ali Naserian . "Effects of Weaning Age on Production and Economic Performance of Baluchi Ewe and Lamb ", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10, 4, 2019, 435-447. magiran.com/p1946702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال