ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب غلامی، فرشید فتاح نیا، حسین جهانی عزیزآبادی، گلناز تاسلی، (1397). بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(4)، 449-462. magiran.com/p1946705
Zainab Gholami, Farshid Fattahnia, Hossein Jahani, Azizabadi , Golnaz Taasoli , (2019). Investigation the Effect of Different Drying Methods of Q. persica Oak Leaves and PEG Supplementation on Concentration of Phenolic Component, Protozoa Population, and Methane Production , Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(4), 449-462. magiran.com/p1946705
زینب غلامی، فرشید فتاح نیا، حسین جهانی عزیزآبادی، گلناز تاسلی، بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1397؛ 10(4): 449-462. magiran.com/p1946705
Zainab Gholami, Farshid Fattahnia, Hossein Jahani, Azizabadi , Golnaz Taasoli , Investigation the Effect of Different Drying Methods of Q. persica Oak Leaves and PEG Supplementation on Concentration of Phenolic Component, Protozoa Population, and Methane Production , Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 10(4): 449-462. magiran.com/p1946705
زینب غلامی، فرشید فتاح نیا، حسین جهانی عزیزآبادی، گلناز تاسلی، "بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 10، شماره 4 (1397): 449-462. magiran.com/p1946705
Zainab Gholami, Farshid Fattahnia, Hossein Jahani, Azizabadi , Golnaz Taasoli , "Investigation the Effect of Different Drying Methods of Q. persica Oak Leaves and PEG Supplementation on Concentration of Phenolic Component, Protozoa Population, and Methane Production ", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 10, no.4 (2019): 449-462. magiran.com/p1946705
زینب غلامی، فرشید فتاح نیا، حسین جهانی عزیزآبادی، گلناز تاسلی، (1397). 'بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(4)، صص.449-462. magiran.com/p1946705
Zainab Gholami, Farshid Fattahnia, Hossein Jahani, Azizabadi , Golnaz Taasoli , (2019). 'Investigation the Effect of Different Drying Methods of Q. persica Oak Leaves and PEG Supplementation on Concentration of Phenolic Component, Protozoa Population, and Methane Production ', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(4), pp.449-462. magiran.com/p1946705
زینب غلامی؛ فرشید فتاح نیا؛ حسین جهانی عزیزآبادی؛ گلناز تاسلی. "بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10 ،4 ، 1397، 449-462. magiran.com/p1946705
Zainab Gholami; Farshid Fattahnia; Hossein Jahani; Azizabadi ; Golnaz Taasoli . "Investigation the Effect of Different Drying Methods of Q. persica Oak Leaves and PEG Supplementation on Concentration of Phenolic Component, Protozoa Population, and Methane Production ", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10, 4, 2019, 449-462. magiran.com/p1946705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال