ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن کیهانی یزدی، سیدجواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، (1397). اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(4)، 489-500. magiran.com/p1946728
Hassan Keyhani Yazdi, Seyyed Javad Hosseini vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahresani, (2019). Effects of Physical Modification of Nanostructure Aluminosilicate on Growth Performance, Carcass Traits and Blood Parameters of Broiler Chicken Challenged with Aflatoxin B1, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(4), 489-500. magiran.com/p1946728
حسن کیهانی یزدی، سیدجواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1397؛ 10(4): 489-500. magiran.com/p1946728
Hassan Keyhani Yazdi, Seyyed Javad Hosseini vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahresani, Effects of Physical Modification of Nanostructure Aluminosilicate on Growth Performance, Carcass Traits and Blood Parameters of Broiler Chicken Challenged with Aflatoxin B1, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2019; 10(4): 489-500. magiran.com/p1946728
حسن کیهانی یزدی، سیدجواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، "اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 10، شماره 4 (1397): 489-500. magiran.com/p1946728
Hassan Keyhani Yazdi, Seyyed Javad Hosseini vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahresani, "Effects of Physical Modification of Nanostructure Aluminosilicate on Growth Performance, Carcass Traits and Blood Parameters of Broiler Chicken Challenged with Aflatoxin B1", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 10, no.4 (2019): 489-500. magiran.com/p1946728
حسن کیهانی یزدی، سیدجواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، (1397). 'اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10(4)، صص.489-500. magiran.com/p1946728
Hassan Keyhani Yazdi, Seyyed Javad Hosseini vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahresani, (2019). 'Effects of Physical Modification of Nanostructure Aluminosilicate on Growth Performance, Carcass Traits and Blood Parameters of Broiler Chicken Challenged with Aflatoxin B1', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10(4), pp.489-500. magiran.com/p1946728
حسن کیهانی یزدی؛ سیدجواد حسینی واشان ؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی؛ علی الله رسانی. "اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 10 ،4 ، 1397، 489-500. magiran.com/p1946728
Hassan Keyhani Yazdi; Seyyed Javad Hosseini vashan ; Nazar Afzali; Mohsen Mojtahedi; Ali Allahresani. "Effects of Physical Modification of Nanostructure Aluminosilicate on Growth Performance, Carcass Traits and Blood Parameters of Broiler Chicken Challenged with Aflatoxin B1", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 10, 4, 2019, 489-500. magiran.com/p1946728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال