ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود آروین، کرامتاللهزیاری، (1397). سنجش میزان آسیب پذیری اجتماعی و بهره گیری از رویکرد تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطره(زلزله)( نمونه موردی : منطقه 2 شهرداری تهران)، فصلنامه امداد و نجات، 10(1)، 21-44. magiran.com/p1946733
Mahmoud Arvin, Karmatalleh Ziyari, (2018). Measuring social vulnerability and social resilience against disaster earthquake, Journal of Rescue and Relief, 10(1), 21-44. magiran.com/p1946733
محمود آروین، کرامتاللهزیاری، سنجش میزان آسیب پذیری اجتماعی و بهره گیری از رویکرد تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطره(زلزله)( نمونه موردی : منطقه 2 شهرداری تهران). فصلنامه امداد و نجات، 1397؛ 10(1): 21-44. magiran.com/p1946733
Mahmoud Arvin, Karmatalleh Ziyari, Measuring social vulnerability and social resilience against disaster earthquake, Journal of Rescue and Relief, 2018; 10(1): 21-44. magiran.com/p1946733
محمود آروین، کرامتاللهزیاری، "سنجش میزان آسیب پذیری اجتماعی و بهره گیری از رویکرد تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطره(زلزله)( نمونه موردی : منطقه 2 شهرداری تهران)"، فصلنامه امداد و نجات 10، شماره 1 (1397): 21-44. magiran.com/p1946733
Mahmoud Arvin, Karmatalleh Ziyari, " Measuring social vulnerability and social resilience against disaster earthquake", Journal of Rescue and Relief 10, no.1 (2018): 21-44. magiran.com/p1946733
محمود آروین، کرامتاللهزیاری، (1397). 'سنجش میزان آسیب پذیری اجتماعی و بهره گیری از رویکرد تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطره(زلزله)( نمونه موردی : منطقه 2 شهرداری تهران)'، فصلنامه امداد و نجات، 10(1)، صص.21-44. magiran.com/p1946733
Mahmoud Arvin, Karmatalleh Ziyari, (2018). ' Measuring social vulnerability and social resilience against disaster earthquake', Journal of Rescue and Relief, 10(1), pp.21-44. magiran.com/p1946733
محمود آروین؛ کرامتاللهزیاری. "سنجش میزان آسیب پذیری اجتماعی و بهره گیری از رویکرد تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطره(زلزله)( نمونه موردی : منطقه 2 شهرداری تهران)". فصلنامه امداد و نجات، 10 ،1 ، 1397، 21-44. magiran.com/p1946733
Mahmoud Arvin; Karmatalleh Ziyari. " Measuring social vulnerability and social resilience against disaster earthquake", Journal of Rescue and Relief, 10, 1, 2018, 21-44. magiran.com/p1946733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال