ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید داود محمدی، الهه حسین آبادی، (1397). بررسی تاثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایش پذیری خاک های غنی از آهک در حاشیه انبار نفت همدان با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(2)، 289-316. magiran.com/p1947008
, (2019). Investigation of gasoil contamination effect on the erodibility of soils rich- lime around the Hamedan oil storage using rainfall simulator, Journal of Engineering Geology, 13(2), 289-316. magiran.com/p1947008
سید داود محمدی، الهه حسین آبادی، بررسی تاثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایش پذیری خاک های غنی از آهک در حاشیه انبار نفت همدان با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران. مجله زمین شناسی مهندسی، 1397؛ 13(2): 289-316. magiran.com/p1947008
, Investigation of gasoil contamination effect on the erodibility of soils rich- lime around the Hamedan oil storage using rainfall simulator, Journal of Engineering Geology, 2019; 13(2): 289-316. magiran.com/p1947008
سید داود محمدی، الهه حسین آبادی، "بررسی تاثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایش پذیری خاک های غنی از آهک در حاشیه انبار نفت همدان با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران"، مجله زمین شناسی مهندسی 13، شماره 2 (1397): 289-316. magiran.com/p1947008
, " Investigation of gasoil contamination effect on the erodibility of soils rich- lime around the Hamedan oil storage using rainfall simulator", Journal of Engineering Geology 13, no.2 (2019): 289-316. magiran.com/p1947008
سید داود محمدی، الهه حسین آبادی، (1397). 'بررسی تاثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایش پذیری خاک های غنی از آهک در حاشیه انبار نفت همدان با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران'، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(2)، صص.289-316. magiran.com/p1947008
, (2019). ' Investigation of gasoil contamination effect on the erodibility of soils rich- lime around the Hamedan oil storage using rainfall simulator', Journal of Engineering Geology, 13(2), pp.289-316. magiran.com/p1947008
سید داود محمدی؛ الهه حسین آبادی. "بررسی تاثیر آلودگی ناشی از گازوییل بر فرسایش پذیری خاک های غنی از آهک در حاشیه انبار نفت همدان با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران". مجله زمین شناسی مهندسی، 13 ،2 ، 1397، 289-316. magiran.com/p1947008
. " Investigation of gasoil contamination effect on the erodibility of soils rich- lime around the Hamedan oil storage using rainfall simulator", Journal of Engineering Geology, 13, 2, 2019, 289-316. magiran.com/p1947008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال