ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا قمی ، مسعود قانع، مینا اقبالی، مهدی نیکو، (1398). مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5(4)، 1-7. magiran.com/p1947059
M Ghane, M Eghbali, M Nikoo, (2019). Effect of nisin on microbial quality of farmed great sturgeon Huso huso in refrigerator and freezing temperatures, JOurnal of Food Microbiology, 5(4), 1-7. magiran.com/p1947059
محمدرضا قمی ، مسعود قانع، مینا اقبالی، مهدی نیکو، مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1398؛ 5(4): 1-7. magiran.com/p1947059
M Ghane, M Eghbali, M Nikoo, Effect of nisin on microbial quality of farmed great sturgeon Huso huso in refrigerator and freezing temperatures, JOurnal of Food Microbiology, 2019; 5(4): 1-7. magiran.com/p1947059
محمدرضا قمی ، مسعود قانع، مینا اقبالی، مهدی نیکو، "مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 5، شماره 4 (1398): 1-7. magiran.com/p1947059
M Ghane, M Eghbali, M Nikoo, "Effect of nisin on microbial quality of farmed great sturgeon Huso huso in refrigerator and freezing temperatures", JOurnal of Food Microbiology 5, no.4 (2019): 1-7. magiran.com/p1947059
محمدرضا قمی ، مسعود قانع، مینا اقبالی، مهدی نیکو، (1398). 'مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5(4)، صص.1-7. magiran.com/p1947059
M Ghane, M Eghbali, M Nikoo, (2019). 'Effect of nisin on microbial quality of farmed great sturgeon Huso huso in refrigerator and freezing temperatures', JOurnal of Food Microbiology, 5(4), pp.1-7. magiran.com/p1947059
محمدرضا قمی ؛ مسعود قانع؛ مینا اقبالی؛ مهدی نیکو. "مطالعه اثر نیسین بر بار میکروبی گوشت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) در دمای انجماد و یخچال". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5 ،4 ، 1398، 1-7. magiran.com/p1947059
M Ghane; M Eghbali; M Nikoo. "Effect of nisin on microbial quality of farmed great sturgeon Huso huso in refrigerator and freezing temperatures", JOurnal of Food Microbiology, 5, 4, 2019, 1-7. magiran.com/p1947059
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال