ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خدایی جلال آبادی، شهلا سلطانی نژاد ، (1398). جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده اگزوپلی ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5(4)، 21-35. magiran.com/p1947061
Zahra Khodae Jalalabadi, Shahla Soltani Nezhad , (2019). Isolation and Screening of Exopolysaccharide Producing bacteria from traditional dairy products in Kerman province and Molecular identification of them, JOurnal of Food Microbiology, 5(4), 21-35. magiran.com/p1947061
زهرا خدایی جلال آبادی، شهلا سلطانی نژاد ، جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده اگزوپلی ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1398؛ 5(4): 21-35. magiran.com/p1947061
Zahra Khodae Jalalabadi, Shahla Soltani Nezhad , Isolation and Screening of Exopolysaccharide Producing bacteria from traditional dairy products in Kerman province and Molecular identification of them, JOurnal of Food Microbiology, 2019; 5(4): 21-35. magiran.com/p1947061
زهرا خدایی جلال آبادی، شهلا سلطانی نژاد ، "جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده اگزوپلی ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 5، شماره 4 (1398): 21-35. magiran.com/p1947061
Zahra Khodae Jalalabadi, Shahla Soltani Nezhad , "Isolation and Screening of Exopolysaccharide Producing bacteria from traditional dairy products in Kerman province and Molecular identification of them", JOurnal of Food Microbiology 5, no.4 (2019): 21-35. magiran.com/p1947061
زهرا خدایی جلال آبادی، شهلا سلطانی نژاد ، (1398). 'جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده اگزوپلی ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5(4)، صص.21-35. magiran.com/p1947061
Zahra Khodae Jalalabadi, Shahla Soltani Nezhad , (2019). 'Isolation and Screening of Exopolysaccharide Producing bacteria from traditional dairy products in Kerman province and Molecular identification of them', JOurnal of Food Microbiology, 5(4), pp.21-35. magiran.com/p1947061
زهرا خدایی جلال آبادی؛ شهلا سلطانی نژاد . "جداسازی و غربال گری باکتری های تولید کننده اگزوپلی ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5 ،4 ، 1398، 21-35. magiran.com/p1947061
Zahra Khodae Jalalabadi; Shahla Soltani Nezhad . "Isolation and Screening of Exopolysaccharide Producing bacteria from traditional dairy products in Kerman province and Molecular identification of them", JOurnal of Food Microbiology, 5, 4, 2019, 21-35. magiran.com/p1947061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال