ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرتور کالستیانس، علیرضا شهاب لواسانی ، سارا موحد، (1398). بررسی اثر دود گرم و طبیعی چوب درخت گلابی بر خواص شیمیایی و میکروبی ژامبون مرغ عمل آوری شده بدون نیتریت، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5(4)، 93-107. magiran.com/p1947066
Arthur Kalestians, Ali Reza Shahab Lavasani, Sara Movahed , (2019). The Study of Effect of Natural Warm Pear Wood Smoke on Quantitative Characteristics of Cured Chicken Ham without Nitrite, JOurnal of Food Microbiology, 5(4), 93-107. magiran.com/p1947066
آرتور کالستیانس، علیرضا شهاب لواسانی ، سارا موحد، بررسی اثر دود گرم و طبیعی چوب درخت گلابی بر خواص شیمیایی و میکروبی ژامبون مرغ عمل آوری شده بدون نیتریت. مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 1398؛ 5(4): 93-107. magiran.com/p1947066
Arthur Kalestians, Ali Reza Shahab Lavasani, Sara Movahed , The Study of Effect of Natural Warm Pear Wood Smoke on Quantitative Characteristics of Cured Chicken Ham without Nitrite, JOurnal of Food Microbiology, 2019; 5(4): 93-107. magiran.com/p1947066
آرتور کالستیانس، علیرضا شهاب لواسانی ، سارا موحد، "بررسی اثر دود گرم و طبیعی چوب درخت گلابی بر خواص شیمیایی و میکروبی ژامبون مرغ عمل آوری شده بدون نیتریت"، مجله میکروب شناسی مواد غذایی 5، شماره 4 (1398): 93-107. magiran.com/p1947066
Arthur Kalestians, Ali Reza Shahab Lavasani, Sara Movahed , "The Study of Effect of Natural Warm Pear Wood Smoke on Quantitative Characteristics of Cured Chicken Ham without Nitrite", JOurnal of Food Microbiology 5, no.4 (2019): 93-107. magiran.com/p1947066
آرتور کالستیانس، علیرضا شهاب لواسانی ، سارا موحد، (1398). 'بررسی اثر دود گرم و طبیعی چوب درخت گلابی بر خواص شیمیایی و میکروبی ژامبون مرغ عمل آوری شده بدون نیتریت'، مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5(4)، صص.93-107. magiran.com/p1947066
Arthur Kalestians, Ali Reza Shahab Lavasani, Sara Movahed , (2019). 'The Study of Effect of Natural Warm Pear Wood Smoke on Quantitative Characteristics of Cured Chicken Ham without Nitrite', JOurnal of Food Microbiology, 5(4), pp.93-107. magiran.com/p1947066
آرتور کالستیانس؛ علیرضا شهاب لواسانی ؛ سارا موحد. "بررسی اثر دود گرم و طبیعی چوب درخت گلابی بر خواص شیمیایی و میکروبی ژامبون مرغ عمل آوری شده بدون نیتریت". مجله میکروب شناسی مواد غذایی، 5 ،4 ، 1398، 93-107. magiran.com/p1947066
Arthur Kalestians; Ali Reza Shahab Lavasani; Sara Movahed . "The Study of Effect of Natural Warm Pear Wood Smoke on Quantitative Characteristics of Cured Chicken Ham without Nitrite", JOurnal of Food Microbiology, 5, 4, 2019, 93-107. magiran.com/p1947066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال