ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد آزادبیانی، اردشیر محمدی، (1397). مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14(45)، 5-27. magiran.com/p1947102
Muhammad Azadbayani, ardashir mohammadi, (2018). A comparative study of decision-making models in command and control for implementation in the integrated air defense network of the country, Journal of Military Science and Tactics, 14(45), 5-27. magiran.com/p1947102
محمد آزادبیانی، اردشیر محمدی، مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 1397؛ 14(45): 5-27. magiran.com/p1947102
Muhammad Azadbayani, ardashir mohammadi, A comparative study of decision-making models in command and control for implementation in the integrated air defense network of the country, Journal of Military Science and Tactics, 2018; 14(45): 5-27. magiran.com/p1947102
محمد آزادبیانی، اردشیر محمدی، "مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور"، فصلنامه علوم و فنون نظامی 14، شماره 45 (1397): 5-27. magiran.com/p1947102
Muhammad Azadbayani, ardashir mohammadi, "A comparative study of decision-making models in command and control for implementation in the integrated air defense network of the country", Journal of Military Science and Tactics 14, no.45 (2018): 5-27. magiran.com/p1947102
محمد آزادبیانی، اردشیر محمدی، (1397). 'مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور'، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14(45)، صص.5-27. magiran.com/p1947102
Muhammad Azadbayani, ardashir mohammadi, (2018). 'A comparative study of decision-making models in command and control for implementation in the integrated air defense network of the country', Journal of Military Science and Tactics, 14(45), pp.5-27. magiran.com/p1947102
محمد آزادبیانی؛ اردشیر محمدی. "مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور". فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14 ،45 ، 1397، 5-27. magiran.com/p1947102
Muhammad Azadbayani; ardashir mohammadi. "A comparative study of decision-making models in command and control for implementation in the integrated air defense network of the country", Journal of Military Science and Tactics, 14, 45, 2018, 5-27. magiran.com/p1947102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال