ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم بهاری ، داود آذر، (1397). تبیین عملیات پایش فضای سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14(45)، 53-74. magiran.com/p1947104
Rahim Bahari, davod azar, (2018). Operation of Monitoring the Cyberspace of the Army of the Islamic Republic of Iran in Hybrid Warfare, Journal of Military Science and Tactics, 14(45), 53-74. magiran.com/p1947104
رحیم بهاری ، داود آذر، تبیین عملیات پایش فضای سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 1397؛ 14(45): 53-74. magiran.com/p1947104
Rahim Bahari, davod azar, Operation of Monitoring the Cyberspace of the Army of the Islamic Republic of Iran in Hybrid Warfare, Journal of Military Science and Tactics, 2018; 14(45): 53-74. magiran.com/p1947104
رحیم بهاری ، داود آذر، "تبیین عملیات پایش فضای سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی"، فصلنامه علوم و فنون نظامی 14، شماره 45 (1397): 53-74. magiran.com/p1947104
Rahim Bahari, davod azar, "Operation of Monitoring the Cyberspace of the Army of the Islamic Republic of Iran in Hybrid Warfare", Journal of Military Science and Tactics 14, no.45 (2018): 53-74. magiran.com/p1947104
رحیم بهاری ، داود آذر، (1397). 'تبیین عملیات پایش فضای سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی'، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14(45)، صص.53-74. magiran.com/p1947104
Rahim Bahari, davod azar, (2018). 'Operation of Monitoring the Cyberspace of the Army of the Islamic Republic of Iran in Hybrid Warfare', Journal of Military Science and Tactics, 14(45), pp.53-74. magiran.com/p1947104
رحیم بهاری ؛ داود آذر. "تبیین عملیات پایش فضای سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی". فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14 ،45 ، 1397، 53-74. magiran.com/p1947104
Rahim Bahari; davod azar. "Operation of Monitoring the Cyberspace of the Army of the Islamic Republic of Iran in Hybrid Warfare", Journal of Military Science and Tactics, 14, 45, 2018, 53-74. magiran.com/p1947104
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال