ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد علی پور ، سجاد قیطاسی، مهدی دارابی، (1397). آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3(8)، 51-71. magiran.com/p1947111
Javad Alipoor, Sajad Gheytasi, Mehdi Darabi, (2018). The Futurology of Yemeni Crisis in Terms of Scenario Writing, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3(8), 51-71. magiran.com/p1947111
جواد علی پور ، سجاد قیطاسی، مهدی دارابی، آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی. نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1397؛ 3(8): 51-71. magiran.com/p1947111
Javad Alipoor, Sajad Gheytasi, Mehdi Darabi, The Futurology of Yemeni Crisis in Terms of Scenario Writing, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2018; 3(8): 51-71. magiran.com/p1947111
جواد علی پور ، سجاد قیطاسی، مهدی دارابی، "آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 3، شماره 8 (1397): 51-71. magiran.com/p1947111
Javad Alipoor, Sajad Gheytasi, Mehdi Darabi, "The Futurology of Yemeni Crisis in Terms of Scenario Writing", Quarterly Journal Defensive Future Studies 3, no.8 (2018): 51-71. magiran.com/p1947111
جواد علی پور ، سجاد قیطاسی، مهدی دارابی، (1397). 'آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3(8)، صص.51-71. magiran.com/p1947111
Javad Alipoor, Sajad Gheytasi, Mehdi Darabi, (2018). 'The Futurology of Yemeni Crisis in Terms of Scenario Writing', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3(8), pp.51-71. magiran.com/p1947111
جواد علی پور ؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی. "آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3 ،8 ، 1397، 51-71. magiran.com/p1947111
Javad Alipoor; Sajad Gheytasi; Mehdi Darabi. "The Futurology of Yemeni Crisis in Terms of Scenario Writing", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3, 8, 2018, 51-71. magiran.com/p1947111
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال