ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید بیگدلی، جواد طیبی، (1397). روش برنامه ریزی ریاضی برای حل و مدل سازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3(9)، 35-56. magiran.com/p1947116
hamid bigdeli, javad tayyebi, (2019). Mathematical programming approach to solve and model battle scenarios in decision support system of tactical and operational wargaming, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3(9), 35-56. magiran.com/p1947116
حمید بیگدلی، جواد طیبی، روش برنامه ریزی ریاضی برای حل و مدل سازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی. نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1397؛ 3(9): 35-56. magiran.com/p1947116
hamid bigdeli, javad tayyebi, Mathematical programming approach to solve and model battle scenarios in decision support system of tactical and operational wargaming, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2019; 3(9): 35-56. magiran.com/p1947116
حمید بیگدلی، جواد طیبی، "روش برنامه ریزی ریاضی برای حل و مدل سازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 3، شماره 9 (1397): 35-56. magiran.com/p1947116
hamid bigdeli, javad tayyebi, "Mathematical programming approach to solve and model battle scenarios in decision support system of tactical and operational wargaming", Quarterly Journal Defensive Future Studies 3, no.9 (2019): 35-56. magiran.com/p1947116
حمید بیگدلی، جواد طیبی، (1397). 'روش برنامه ریزی ریاضی برای حل و مدل سازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3(9)، صص.35-56. magiran.com/p1947116
hamid bigdeli, javad tayyebi, (2019). 'Mathematical programming approach to solve and model battle scenarios in decision support system of tactical and operational wargaming', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3(9), pp.35-56. magiran.com/p1947116
حمید بیگدلی؛ جواد طیبی. "روش برنامه ریزی ریاضی برای حل و مدل سازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 3 ،9 ، 1397، 35-56. magiran.com/p1947116
hamid bigdeli; javad tayyebi. "Mathematical programming approach to solve and model battle scenarios in decision support system of tactical and operational wargaming", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 3, 9, 2019, 35-56. magiran.com/p1947116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال