ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید اخوانی، فتانه محمودی ، (1397). مطالعه تطبیقی در اساطیر ایران و شرق دور (اسطوره سیاوش ایران و کوتان اوتونای قوم آینو با رویکرد جوزف کمبل)، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14(53)، 41-82. magiran.com/p1947122
Saeed Akhav?ni, Fatt?neh Mahmoudi , (2019). The Myths of Siavash and Kotan Utunnai: A Comparative Study in Persian and Far East Mythologies; Based on Joseph Campbell's Approach, Journal of Mytho- Mystic literature, 14(53), 41-82. magiran.com/p1947122
سعید اخوانی، فتانه محمودی ، مطالعه تطبیقی در اساطیر ایران و شرق دور (اسطوره سیاوش ایران و کوتان اوتونای قوم آینو با رویکرد جوزف کمبل). فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 1397؛ 14(53): 41-82. magiran.com/p1947122
Saeed Akhav?ni, Fatt?neh Mahmoudi , The Myths of Siavash and Kotan Utunnai: A Comparative Study in Persian and Far East Mythologies; Based on Joseph Campbell's Approach, Journal of Mytho- Mystic literature, 2019; 14(53): 41-82. magiran.com/p1947122
سعید اخوانی، فتانه محمودی ، "مطالعه تطبیقی در اساطیر ایران و شرق دور (اسطوره سیاوش ایران و کوتان اوتونای قوم آینو با رویکرد جوزف کمبل)"، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 14، شماره 53 (1397): 41-82. magiran.com/p1947122
Saeed Akhav?ni, Fatt?neh Mahmoudi , "The Myths of Siavash and Kotan Utunnai: A Comparative Study in Persian and Far East Mythologies; Based on Joseph Campbell's Approach", Journal of Mytho- Mystic literature 14, no.53 (2019): 41-82. magiran.com/p1947122
سعید اخوانی، فتانه محمودی ، (1397). 'مطالعه تطبیقی در اساطیر ایران و شرق دور (اسطوره سیاوش ایران و کوتان اوتونای قوم آینو با رویکرد جوزف کمبل)'، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14(53)، صص.41-82. magiran.com/p1947122
Saeed Akhav?ni, Fatt?neh Mahmoudi , (2019). 'The Myths of Siavash and Kotan Utunnai: A Comparative Study in Persian and Far East Mythologies; Based on Joseph Campbell's Approach', Journal of Mytho- Mystic literature, 14(53), pp.41-82. magiran.com/p1947122
سعید اخوانی؛ فتانه محمودی . "مطالعه تطبیقی در اساطیر ایران و شرق دور (اسطوره سیاوش ایران و کوتان اوتونای قوم آینو با رویکرد جوزف کمبل)". فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، 14 ،53 ، 1397، 41-82. magiran.com/p1947122
Saeed Akhav?ni; Fatt?neh Mahmoudi . "The Myths of Siavash and Kotan Utunnai: A Comparative Study in Persian and Far East Mythologies; Based on Joseph Campbell's Approach", Journal of Mytho- Mystic literature, 14, 53, 2019, 41-82. magiran.com/p1947122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال