ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر سیف، حسن احدی، هادی بهرامی، فرانک نمیرانیان، (1397). مقایسه عملکرد دبیرستان های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش آموزان، فصلنامه علوم اجتماعی، 12(43)، 165-176. magiran.com/p1947302
aliakbar seyf, hassan ahadi, hadi bahrami, faranak namiriyan, (2019). Comparison of performance of smart and non smart female schools on developing capability of knowledge generation in students, Journal of Social Sciences, 12(43), 165-176. magiran.com/p1947302
علی اکبر سیف، حسن احدی، هادی بهرامی، فرانک نمیرانیان، مقایسه عملکرد دبیرستان های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش آموزان. فصلنامه علوم اجتماعی، 1397؛ 12(43): 165-176. magiran.com/p1947302
aliakbar seyf, hassan ahadi, hadi bahrami, faranak namiriyan, Comparison of performance of smart and non smart female schools on developing capability of knowledge generation in students, Journal of Social Sciences, 2019; 12(43): 165-176. magiran.com/p1947302
علی اکبر سیف، حسن احدی، هادی بهرامی، فرانک نمیرانیان، "مقایسه عملکرد دبیرستان های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش آموزان"، فصلنامه علوم اجتماعی 12، شماره 43 (1397): 165-176. magiran.com/p1947302
aliakbar seyf, hassan ahadi, hadi bahrami, faranak namiriyan, "Comparison of performance of smart and non smart female schools on developing capability of knowledge generation in students", Journal of Social Sciences 12, no.43 (2019): 165-176. magiran.com/p1947302
علی اکبر سیف، حسن احدی، هادی بهرامی، فرانک نمیرانیان، (1397). 'مقایسه عملکرد دبیرستان های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش آموزان'، فصلنامه علوم اجتماعی، 12(43)، صص.165-176. magiran.com/p1947302
aliakbar seyf, hassan ahadi, hadi bahrami, faranak namiriyan, (2019). 'Comparison of performance of smart and non smart female schools on developing capability of knowledge generation in students', Journal of Social Sciences, 12(43), pp.165-176. magiran.com/p1947302
علی اکبر سیف؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ فرانک نمیرانیان. "مقایسه عملکرد دبیرستان های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش آموزان". فصلنامه علوم اجتماعی، 12 ،43 ، 1397، 165-176. magiran.com/p1947302
aliakbar seyf; hassan ahadi; hadi bahrami; faranak namiriyan. "Comparison of performance of smart and non smart female schools on developing capability of knowledge generation in students", Journal of Social Sciences, 12, 43, 2019, 165-176. magiran.com/p1947302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال