ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرادحاصل صحرایی، امینه احمدی، قدسی احقر، (1397). «جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره وری » ( مورد مطالعه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، مرکز آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)، فصلنامه علوم اجتماعی، 12(43)، 273-294. magiran.com/p1947313
moradhasel sahraei , Amina Ahmadi, qodsi ahqar, (2019). The Place of Organizational Culture in Promoting Productivity, Journal of Social Sciences, 12(43), 273-294. magiran.com/p1947313
مرادحاصل صحرایی، امینه احمدی، قدسی احقر، «جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره وری » ( مورد مطالعه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، مرکز آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران). فصلنامه علوم اجتماعی، 1397؛ 12(43): 273-294. magiran.com/p1947313
moradhasel sahraei , Amina Ahmadi, qodsi ahqar, The Place of Organizational Culture in Promoting Productivity, Journal of Social Sciences, 2019; 12(43): 273-294. magiran.com/p1947313
مرادحاصل صحرایی، امینه احمدی، قدسی احقر، "«جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره وری » ( مورد مطالعه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، مرکز آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)"، فصلنامه علوم اجتماعی 12، شماره 43 (1397): 273-294. magiran.com/p1947313
moradhasel sahraei , Amina Ahmadi, qodsi ahqar, "The Place of Organizational Culture in Promoting Productivity", Journal of Social Sciences 12, no.43 (2019): 273-294. magiran.com/p1947313
مرادحاصل صحرایی، امینه احمدی، قدسی احقر، (1397). '«جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره وری » ( مورد مطالعه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، مرکز آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)'، فصلنامه علوم اجتماعی، 12(43)، صص.273-294. magiran.com/p1947313
moradhasel sahraei , Amina Ahmadi, qodsi ahqar, (2019). 'The Place of Organizational Culture in Promoting Productivity', Journal of Social Sciences, 12(43), pp.273-294. magiran.com/p1947313
مرادحاصل صحرایی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر. "«جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره وری » ( مورد مطالعه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، مرکز آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)". فصلنامه علوم اجتماعی، 12 ،43 ، 1397، 273-294. magiran.com/p1947313
moradhasel sahraei ; Amina Ahmadi; qodsi ahqar. "The Place of Organizational Culture in Promoting Productivity", Journal of Social Sciences, 12, 43, 2019, 273-294. magiran.com/p1947313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال