ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه فرهوش، مریم سیف نراقی، عزتاللهنادری، قدسی احقر، (1397). بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی، فصلنامه علوم اجتماعی، 12(43)، 59-80. magiran.com/p1947335
masomeh farhosh, maryam syifnaraghi, ezatolah naderi, ghodsi ahghar, (2019). The study of the functioning of thinking styles of education specialists and teachers of the research group, Journal of Social Sciences, 12(43), 59-80. magiran.com/p1947335
معصومه فرهوش، مریم سیف نراقی، عزتاللهنادری، قدسی احقر، بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی. فصلنامه علوم اجتماعی، 1397؛ 12(43): 59-80. magiran.com/p1947335
masomeh farhosh, maryam syifnaraghi, ezatolah naderi, ghodsi ahghar, The study of the functioning of thinking styles of education specialists and teachers of the research group, Journal of Social Sciences, 2019; 12(43): 59-80. magiran.com/p1947335
معصومه فرهوش، مریم سیف نراقی، عزتاللهنادری، قدسی احقر، "بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی"، فصلنامه علوم اجتماعی 12، شماره 43 (1397): 59-80. magiran.com/p1947335
masomeh farhosh, maryam syifnaraghi, ezatolah naderi, ghodsi ahghar, "The study of the functioning of thinking styles of education specialists and teachers of the research group", Journal of Social Sciences 12, no.43 (2019): 59-80. magiran.com/p1947335
معصومه فرهوش، مریم سیف نراقی، عزتاللهنادری، قدسی احقر، (1397). 'بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی'، فصلنامه علوم اجتماعی، 12(43)، صص.59-80. magiran.com/p1947335
masomeh farhosh, maryam syifnaraghi, ezatolah naderi, ghodsi ahghar, (2019). 'The study of the functioning of thinking styles of education specialists and teachers of the research group', Journal of Social Sciences, 12(43), pp.59-80. magiran.com/p1947335
معصومه فرهوش؛ مریم سیف نراقی؛ عزتاللهنادری؛ قدسی احقر. "بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی". فصلنامه علوم اجتماعی، 12 ،43 ، 1397، 59-80. magiran.com/p1947335
masomeh farhosh; maryam syifnaraghi; ezatolah naderi; ghodsi ahghar. "The study of the functioning of thinking styles of education specialists and teachers of the research group", Journal of Social Sciences, 12, 43, 2019, 59-80. magiran.com/p1947335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال