ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نور، ابراهیم خلیلی، (1397). تهدید شناسی اجتماعی در نشریات دانشجویی(مطالعه موردی دانشگاه های دولتی اهواز، کردستان و تبریز)، فصلنامه امنیت پژوهی، 17(62)، 121. magiran.com/p1947698
Ebrahim Khalili , Reza Noori, (2018). Sociological Threat in Student Publications (Case study of Shahid Chamran University of Ahvaz, Kurdistan and Tabriz), Journal of Security Research, 17(62), 121. magiran.com/p1947698
رضا نور، ابراهیم خلیلی، تهدید شناسی اجتماعی در نشریات دانشجویی(مطالعه موردی دانشگاه های دولتی اهواز، کردستان و تبریز). فصلنامه امنیت پژوهی، 1397؛ 17(62): 121. magiran.com/p1947698
Ebrahim Khalili , Reza Noori, Sociological Threat in Student Publications (Case study of Shahid Chamran University of Ahvaz, Kurdistan and Tabriz), Journal of Security Research, 2018; 17(62): 121. magiran.com/p1947698
رضا نور، ابراهیم خلیلی، "تهدید شناسی اجتماعی در نشریات دانشجویی(مطالعه موردی دانشگاه های دولتی اهواز، کردستان و تبریز)"، فصلنامه امنیت پژوهی 17، شماره 62 (1397): 121. magiran.com/p1947698
Ebrahim Khalili , Reza Noori, "Sociological Threat in Student Publications (Case study of Shahid Chamran University of Ahvaz, Kurdistan and Tabriz)", Journal of Security Research 17, no.62 (2018): 121. magiran.com/p1947698
رضا نور، ابراهیم خلیلی، (1397). 'تهدید شناسی اجتماعی در نشریات دانشجویی(مطالعه موردی دانشگاه های دولتی اهواز، کردستان و تبریز)'، فصلنامه امنیت پژوهی، 17(62)، صص.121. magiran.com/p1947698
Ebrahim Khalili , Reza Noori, (2018). 'Sociological Threat in Student Publications (Case study of Shahid Chamran University of Ahvaz, Kurdistan and Tabriz)', Journal of Security Research, 17(62), pp.121. magiran.com/p1947698
رضا نور؛ ابراهیم خلیلی. "تهدید شناسی اجتماعی در نشریات دانشجویی(مطالعه موردی دانشگاه های دولتی اهواز، کردستان و تبریز)". فصلنامه امنیت پژوهی، 17 ،62 ، 1397، 121. magiran.com/p1947698
Ebrahim Khalili ; Reza Noori. "Sociological Threat in Student Publications (Case study of Shahid Chamran University of Ahvaz, Kurdistan and Tabriz)", Journal of Security Research, 17, 62, 2018, 121. magiran.com/p1947698
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال