ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم رمضانی، نعمت الله صفری فروشانی، عباسعلی حیدری، (1397). بررسی و تحلیل مهریه دختران پیامبر (ص)، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 9(32)، 73-101. magiran.com/p1947827
Azam Ramezani, Nematallah Safari Foroushani, Abbas Ali Heidari, (2018). An analysis and Evaluation of the Dowries of the Prophet Muhammad’s (PBUH) Daughters, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 9(32), 73-101. magiran.com/p1947827
اعظم رمضانی، نعمت الله صفری فروشانی، عباسعلی حیدری، بررسی و تحلیل مهریه دختران پیامبر (ص). فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1397؛ 9(32): 73-101. magiran.com/p1947827
Azam Ramezani, Nematallah Safari Foroushani, Abbas Ali Heidari, An analysis and Evaluation of the Dowries of the Prophet Muhammad’s (PBUH) Daughters, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2018; 9(32): 73-101. magiran.com/p1947827
اعظم رمضانی، نعمت الله صفری فروشانی، عباسعلی حیدری، "بررسی و تحلیل مهریه دختران پیامبر (ص)"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 9، شماره 32 (1397): 73-101. magiran.com/p1947827
Azam Ramezani, Nematallah Safari Foroushani, Abbas Ali Heidari, "An analysis and Evaluation of the Dowries of the Prophet Muhammad’s (PBUH) Daughters", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 9, no.32 (2018): 73-101. magiran.com/p1947827
اعظم رمضانی، نعمت الله صفری فروشانی، عباسعلی حیدری، (1397). 'بررسی و تحلیل مهریه دختران پیامبر (ص)'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 9(32)، صص.73-101. magiran.com/p1947827
Azam Ramezani, Nematallah Safari Foroushani, Abbas Ali Heidari, (2018). 'An analysis and Evaluation of the Dowries of the Prophet Muhammad’s (PBUH) Daughters', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 9(32), pp.73-101. magiran.com/p1947827
اعظم رمضانی؛ نعمت الله صفری فروشانی؛ عباسعلی حیدری. "بررسی و تحلیل مهریه دختران پیامبر (ص)". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 9 ،32 ، 1397، 73-101. magiran.com/p1947827
Azam Ramezani; Nematallah Safari Foroushani; Abbas Ali Heidari. "An analysis and Evaluation of the Dowries of the Prophet Muhammad’s (PBUH) Daughters", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 9, 32, 2018, 73-101. magiran.com/p1947827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال