ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جابر شریفی، فرهنگ قصریانی، یونس رستمی کیا، (1397). ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L.برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25(4)، 829-838. magiran.com/p1947894
Jaber Sharifi, Farhang Ghasriani, Younes Rostamikia, (2019). Assessment of preferred better accessions of Festuca sulcata L. for improvement and developmend alpine ranglands of Ardabil province, Iranian Journal of Range and Desert Research, 25(4), 829-838. magiran.com/p1947894
جابر شریفی، فرهنگ قصریانی، یونس رستمی کیا، ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L.برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1397؛ 25(4): 829-838. magiran.com/p1947894
Jaber Sharifi, Farhang Ghasriani, Younes Rostamikia, Assessment of preferred better accessions of Festuca sulcata L. for improvement and developmend alpine ranglands of Ardabil province, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 25(4): 829-838. magiran.com/p1947894
جابر شریفی، فرهنگ قصریانی، یونس رستمی کیا، "ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L.برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 25، شماره 4 (1397): 829-838. magiran.com/p1947894
Jaber Sharifi, Farhang Ghasriani, Younes Rostamikia, "Assessment of preferred better accessions of Festuca sulcata L. for improvement and developmend alpine ranglands of Ardabil province", Iranian Journal of Range and Desert Research 25, no.4 (2019): 829-838. magiran.com/p1947894
جابر شریفی، فرهنگ قصریانی، یونس رستمی کیا، (1397). 'ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L.برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25(4)، صص.829-838. magiran.com/p1947894
Jaber Sharifi, Farhang Ghasriani, Younes Rostamikia, (2019). 'Assessment of preferred better accessions of Festuca sulcata L. for improvement and developmend alpine ranglands of Ardabil province', Iranian Journal of Range and Desert Research, 25(4), pp.829-838. magiran.com/p1947894
جابر شریفی؛ فرهنگ قصریانی؛ یونس رستمی کیا. "ارزیابی ارجحیت اکسشن های برتر از گونه Festuca sulcata L.برای استفاده در اصلاح و احیاء مراتع آلپی استان اردبیل". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 25 ،4 ، 1397، 829-838. magiran.com/p1947894
Jaber Sharifi; Farhang Ghasriani; Younes Rostamikia. "Assessment of preferred better accessions of Festuca sulcata L. for improvement and developmend alpine ranglands of Ardabil province", Iranian Journal of Range and Desert Research, 25, 4, 2019, 829-838. magiran.com/p1947894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال