ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا قرنجیکی، اسماعیل دردی پور، عمران عالی شاه، فرشید قادری فر، (1397). غربالگری ژنوتیپ‎های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ای، مجله پژوهش های پنبه ایران، 6(1)، 95-112. magiran.com/p1948132
abdoreza Gharanjiki, esmail Dordipour, omran Alishah, farshid Ghaderifar, (2019). Screening of cotton genotypes for potassium use and response efficiencies through cluster analysis, Iranian Journal of Cotton Researches, 6(1), 95-112. magiran.com/p1948132
عبدالرضا قرنجیکی، اسماعیل دردی پور، عمران عالی شاه، فرشید قادری فر، غربالگری ژنوتیپ‎های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ای. مجله پژوهش های پنبه ایران، 1397؛ 6(1): 95-112. magiran.com/p1948132
abdoreza Gharanjiki, esmail Dordipour, omran Alishah, farshid Ghaderifar, Screening of cotton genotypes for potassium use and response efficiencies through cluster analysis, Iranian Journal of Cotton Researches, 2019; 6(1): 95-112. magiran.com/p1948132
عبدالرضا قرنجیکی، اسماعیل دردی پور، عمران عالی شاه، فرشید قادری فر، "غربالگری ژنوتیپ‎های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ای"، مجله پژوهش های پنبه ایران 6، شماره 1 (1397): 95-112. magiran.com/p1948132
abdoreza Gharanjiki, esmail Dordipour, omran Alishah, farshid Ghaderifar, "Screening of cotton genotypes for potassium use and response efficiencies through cluster analysis", Iranian Journal of Cotton Researches 6, no.1 (2019): 95-112. magiran.com/p1948132
عبدالرضا قرنجیکی، اسماعیل دردی پور، عمران عالی شاه، فرشید قادری فر، (1397). 'غربالگری ژنوتیپ‎های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ای'، مجله پژوهش های پنبه ایران، 6(1)، صص.95-112. magiran.com/p1948132
abdoreza Gharanjiki, esmail Dordipour, omran Alishah, farshid Ghaderifar, (2019). 'Screening of cotton genotypes for potassium use and response efficiencies through cluster analysis', Iranian Journal of Cotton Researches, 6(1), pp.95-112. magiran.com/p1948132
عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالی شاه؛ فرشید قادری فر. "غربالگری ژنوتیپ‎های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ای". مجله پژوهش های پنبه ایران، 6 ،1 ، 1397، 95-112. magiran.com/p1948132
abdoreza Gharanjiki; esmail Dordipour; omran Alishah; farshid Ghaderifar. "Screening of cotton genotypes for potassium use and response efficiencies through cluster analysis", Iranian Journal of Cotton Researches, 6, 1, 2019, 95-112. magiran.com/p1948132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال