ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی فدایی اردستانی، حیدر ناصری مبارکی، محمدرضا آیت اللهی، زهراسادات زمردیان، (1398). ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس های درس با استفاده از شاخص های پویا، مجله صفه، 28(83)، 25-40. magiran.com/p1948200
Mohammad Ali Fadaii Ardestani, Haydar Nasseri Mobaaraki, Mohammad Reza Ayatollahi, Zahra Sadat Zomorrodian, (2019). The Assessment of Daylight and Glare in Classrooms Using Dynamic Indicators; the Case of SBU Faculty of Architecture and Urban Planning, Soffeh, 28(83), 25-40. magiran.com/p1948200
محمدعلی فدایی اردستانی، حیدر ناصری مبارکی، محمدرضا آیت اللهی، زهراسادات زمردیان، ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس های درس با استفاده از شاخص های پویا. مجله صفه، 1398؛ 28(83): 25-40. magiran.com/p1948200
Mohammad Ali Fadaii Ardestani, Haydar Nasseri Mobaaraki, Mohammad Reza Ayatollahi, Zahra Sadat Zomorrodian, The Assessment of Daylight and Glare in Classrooms Using Dynamic Indicators; the Case of SBU Faculty of Architecture and Urban Planning, Soffeh, 2019; 28(83): 25-40. magiran.com/p1948200
محمدعلی فدایی اردستانی، حیدر ناصری مبارکی، محمدرضا آیت اللهی، زهراسادات زمردیان، "ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس های درس با استفاده از شاخص های پویا"، مجله صفه 28، شماره 83 (1398): 25-40. magiran.com/p1948200
Mohammad Ali Fadaii Ardestani, Haydar Nasseri Mobaaraki, Mohammad Reza Ayatollahi, Zahra Sadat Zomorrodian, "The Assessment of Daylight and Glare in Classrooms Using Dynamic Indicators; the Case of SBU Faculty of Architecture and Urban Planning", Soffeh 28, no.83 (2019): 25-40. magiran.com/p1948200
محمدعلی فدایی اردستانی، حیدر ناصری مبارکی، محمدرضا آیت اللهی، زهراسادات زمردیان، (1398). 'ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس های درس با استفاده از شاخص های پویا'، مجله صفه، 28(83)، صص.25-40. magiran.com/p1948200
Mohammad Ali Fadaii Ardestani, Haydar Nasseri Mobaaraki, Mohammad Reza Ayatollahi, Zahra Sadat Zomorrodian, (2019). 'The Assessment of Daylight and Glare in Classrooms Using Dynamic Indicators; the Case of SBU Faculty of Architecture and Urban Planning', Soffeh, 28(83), pp.25-40. magiran.com/p1948200
محمدعلی فدایی اردستانی؛ حیدر ناصری مبارکی؛ محمدرضا آیت اللهی؛ زهراسادات زمردیان. "ارزیابی نور روز و خیرگی در کلاس های درس با استفاده از شاخص های پویا". مجله صفه، 28 ،83 ، 1398، 25-40. magiran.com/p1948200
Mohammad Ali Fadaii Ardestani; Haydar Nasseri Mobaaraki; Mohammad Reza Ayatollahi; Zahra Sadat Zomorrodian. "The Assessment of Daylight and Glare in Classrooms Using Dynamic Indicators; the Case of SBU Faculty of Architecture and Urban Planning", Soffeh, 28, 83, 2019, 25-40. magiran.com/p1948200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال