ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا کلوانی نتیل، محمد مومن نژاد ، شهرزاد نقاش، (1397). جهانی شدن سیاست و تاثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران، ماهنامه پژوهش ملل، 4(38)، 67-88. magiran.com/p1948467
Soheila K. Nittel, Mohammad Momennejad , Shahrzad Naghash, (2019). Globalization of Politics and its Impact on the Political Development Process in IRI, International Journal of Nations Research, 4(38), 67-88. magiran.com/p1948467
سهیلا کلوانی نتیل، محمد مومن نژاد ، شهرزاد نقاش، جهانی شدن سیاست و تاثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران. ماهنامه پژوهش ملل، 1397؛ 4(38): 67-88. magiran.com/p1948467
Soheila K. Nittel, Mohammad Momennejad , Shahrzad Naghash, Globalization of Politics and its Impact on the Political Development Process in IRI, International Journal of Nations Research, 2019; 4(38): 67-88. magiran.com/p1948467
سهیلا کلوانی نتیل، محمد مومن نژاد ، شهرزاد نقاش، "جهانی شدن سیاست و تاثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران"، ماهنامه پژوهش ملل 4، شماره 38 (1397): 67-88. magiran.com/p1948467
Soheila K. Nittel, Mohammad Momennejad , Shahrzad Naghash, "Globalization of Politics and its Impact on the Political Development Process in IRI", International Journal of Nations Research 4, no.38 (2019): 67-88. magiran.com/p1948467
سهیلا کلوانی نتیل، محمد مومن نژاد ، شهرزاد نقاش، (1397). 'جهانی شدن سیاست و تاثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران'، ماهنامه پژوهش ملل، 4(38)، صص.67-88. magiran.com/p1948467
Soheila K. Nittel, Mohammad Momennejad , Shahrzad Naghash, (2019). 'Globalization of Politics and its Impact on the Political Development Process in IRI', International Journal of Nations Research, 4(38), pp.67-88. magiran.com/p1948467
سهیلا کلوانی نتیل؛ محمد مومن نژاد ؛ شهرزاد نقاش. "جهانی شدن سیاست و تاثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران". ماهنامه پژوهش ملل، 4 ،38 ، 1397، 67-88. magiran.com/p1948467
Soheila K. Nittel; Mohammad Momennejad ; Shahrzad Naghash. "Globalization of Politics and its Impact on the Political Development Process in IRI", International Journal of Nations Research, 4, 38, 2019, 67-88. magiran.com/p1948467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال