ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی مرعشی ، خالد جنادله، کیومرث بشلیده، (1397). مقایسه باورهای وسواسی، افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، بیماران مبتلا به ریفلاکس مری و افراد سالم در شهرستان اهواز در سال 1395، مجله سلامت جامعه، 12(3)، 1-9. magiran.com/p1948477
S A Marashi, Kh Jenadeleh, K Beshlideh , (2018). A Comparison of Obsessive Beliefs, Depression and Anxiety in Patients with Inflammatory Bowel Disease Patients with Gastro-Esophageal Reflux Disease and Healthy Individuals in Ahvaz in 2016, Community Health Journal, 12(3), 1-9. magiran.com/p1948477
سیدعلی مرعشی ، خالد جنادله، کیومرث بشلیده، مقایسه باورهای وسواسی، افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، بیماران مبتلا به ریفلاکس مری و افراد سالم در شهرستان اهواز در سال 1395. مجله سلامت جامعه، 1397؛ 12(3): 1-9. magiran.com/p1948477
S A Marashi, Kh Jenadeleh, K Beshlideh , A Comparison of Obsessive Beliefs, Depression and Anxiety in Patients with Inflammatory Bowel Disease Patients with Gastro-Esophageal Reflux Disease and Healthy Individuals in Ahvaz in 2016, Community Health Journal, 2018; 12(3): 1-9. magiran.com/p1948477
سیدعلی مرعشی ، خالد جنادله، کیومرث بشلیده، "مقایسه باورهای وسواسی، افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، بیماران مبتلا به ریفلاکس مری و افراد سالم در شهرستان اهواز در سال 1395"، مجله سلامت جامعه 12، شماره 3 (1397): 1-9. magiran.com/p1948477
S A Marashi, Kh Jenadeleh, K Beshlideh , "A Comparison of Obsessive Beliefs, Depression and Anxiety in Patients with Inflammatory Bowel Disease Patients with Gastro-Esophageal Reflux Disease and Healthy Individuals in Ahvaz in 2016", Community Health Journal 12, no.3 (2018): 1-9. magiran.com/p1948477
سیدعلی مرعشی ، خالد جنادله، کیومرث بشلیده، (1397). 'مقایسه باورهای وسواسی، افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، بیماران مبتلا به ریفلاکس مری و افراد سالم در شهرستان اهواز در سال 1395'، مجله سلامت جامعه، 12(3)، صص.1-9. magiran.com/p1948477
S A Marashi, Kh Jenadeleh, K Beshlideh , (2018). 'A Comparison of Obsessive Beliefs, Depression and Anxiety in Patients with Inflammatory Bowel Disease Patients with Gastro-Esophageal Reflux Disease and Healthy Individuals in Ahvaz in 2016', Community Health Journal, 12(3), pp.1-9. magiran.com/p1948477
سیدعلی مرعشی ؛ خالد جنادله؛ کیومرث بشلیده. "مقایسه باورهای وسواسی، افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، بیماران مبتلا به ریفلاکس مری و افراد سالم در شهرستان اهواز در سال 1395". مجله سلامت جامعه، 12 ،3 ، 1397، 1-9. magiran.com/p1948477
S A Marashi; Kh Jenadeleh; K Beshlideh . "A Comparison of Obsessive Beliefs, Depression and Anxiety in Patients with Inflammatory Bowel Disease Patients with Gastro-Esophageal Reflux Disease and Healthy Individuals in Ahvaz in 2016", Community Health Journal, 12, 3, 2018, 1-9. magiran.com/p1948477
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال