ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم فراهانی فر ، حسن حیدری ، حسین داودی ، سیدعلی آل یاسین، (1397). مقایسه تاثیر مشاوره انگیزشی نظام مند با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشویی، مجله سلامت جامعه، 12(3)، 28-38. magiran.com/p1948486
M Farahanifar, H Heidari , H Davodi, SA Aleyasin , (2018). A Comparison of the Effect of a Systematic Motivational Counseling with an Acceptance and Commitment Therapy on Family Adaptability and Cohesion of Incompatible Marital Women, Community Health Journal, 12(3), 28-38. magiran.com/p1948486
مریم فراهانی فر ، حسن حیدری ، حسین داودی ، سیدعلی آل یاسین، مقایسه تاثیر مشاوره انگیزشی نظام مند با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشویی. مجله سلامت جامعه، 1397؛ 12(3): 28-38. magiran.com/p1948486
M Farahanifar, H Heidari , H Davodi, SA Aleyasin , A Comparison of the Effect of a Systematic Motivational Counseling with an Acceptance and Commitment Therapy on Family Adaptability and Cohesion of Incompatible Marital Women, Community Health Journal, 2018; 12(3): 28-38. magiran.com/p1948486
مریم فراهانی فر ، حسن حیدری ، حسین داودی ، سیدعلی آل یاسین، "مقایسه تاثیر مشاوره انگیزشی نظام مند با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشویی"، مجله سلامت جامعه 12، شماره 3 (1397): 28-38. magiran.com/p1948486
M Farahanifar, H Heidari , H Davodi, SA Aleyasin , "A Comparison of the Effect of a Systematic Motivational Counseling with an Acceptance and Commitment Therapy on Family Adaptability and Cohesion of Incompatible Marital Women", Community Health Journal 12, no.3 (2018): 28-38. magiran.com/p1948486
مریم فراهانی فر ، حسن حیدری ، حسین داودی ، سیدعلی آل یاسین، (1397). 'مقایسه تاثیر مشاوره انگیزشی نظام مند با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشویی'، مجله سلامت جامعه، 12(3)، صص.28-38. magiran.com/p1948486
M Farahanifar, H Heidari , H Davodi, SA Aleyasin , (2018). 'A Comparison of the Effect of a Systematic Motivational Counseling with an Acceptance and Commitment Therapy on Family Adaptability and Cohesion of Incompatible Marital Women', Community Health Journal, 12(3), pp.28-38. magiran.com/p1948486
مریم فراهانی فر ؛ حسن حیدری ؛ حسین داودی ؛ سیدعلی آل یاسین. "مقایسه تاثیر مشاوره انگیزشی نظام مند با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انطباق و انسجام خانواده زنان ناسازگار زناشویی". مجله سلامت جامعه، 12 ،3 ، 1397، 28-38. magiran.com/p1948486
M Farahanifar; H Heidari ; H Davodi; SA Aleyasin . "A Comparison of the Effect of a Systematic Motivational Counseling with an Acceptance and Commitment Therapy on Family Adaptability and Cohesion of Incompatible Marital Women", Community Health Journal, 12, 3, 2018, 28-38. magiran.com/p1948486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال