ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیما اسدزاه، بهنام مکوندی ، پرویز عسکری ، رضا پاشا ، فرح نادری، (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی شهر اهواز، مجله سلامت جامعه، 12(3)، 39-47. magiran.com/p1948487
N Asadzadeh, B Makvandi , P Askary, R Pasha, F Naderi, (2018). The Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Social Adjustment, Psychological Well-Being and Self-Criticism of People with Anxiety Referring to Psychological Clinics in the City of Ahvaz, Community Health Journal, 12(3), 39-47. magiran.com/p1948487
نیما اسدزاه، بهنام مکوندی ، پرویز عسکری ، رضا پاشا ، فرح نادری، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی شهر اهواز. مجله سلامت جامعه، 1397؛ 12(3): 39-47. magiran.com/p1948487
N Asadzadeh, B Makvandi , P Askary, R Pasha, F Naderi, The Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Social Adjustment, Psychological Well-Being and Self-Criticism of People with Anxiety Referring to Psychological Clinics in the City of Ahvaz, Community Health Journal, 2018; 12(3): 39-47. magiran.com/p1948487
نیما اسدزاه، بهنام مکوندی ، پرویز عسکری ، رضا پاشا ، فرح نادری، "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی شهر اهواز"، مجله سلامت جامعه 12، شماره 3 (1397): 39-47. magiran.com/p1948487
N Asadzadeh, B Makvandi , P Askary, R Pasha, F Naderi, "The Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Social Adjustment, Psychological Well-Being and Self-Criticism of People with Anxiety Referring to Psychological Clinics in the City of Ahvaz", Community Health Journal 12, no.3 (2018): 39-47. magiran.com/p1948487
نیما اسدزاه، بهنام مکوندی ، پرویز عسکری ، رضا پاشا ، فرح نادری، (1397). 'اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی شهر اهواز'، مجله سلامت جامعه، 12(3)، صص.39-47. magiran.com/p1948487
N Asadzadeh, B Makvandi , P Askary, R Pasha, F Naderi, (2018). 'The Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Social Adjustment, Psychological Well-Being and Self-Criticism of People with Anxiety Referring to Psychological Clinics in the City of Ahvaz', Community Health Journal, 12(3), pp.39-47. magiran.com/p1948487
نیما اسدزاه؛ بهنام مکوندی ؛ پرویز عسکری ؛ رضا پاشا ؛ فرح نادری. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی شهر اهواز". مجله سلامت جامعه، 12 ،3 ، 1397، 39-47. magiran.com/p1948487
N Asadzadeh; B Makvandi ; P Askary; R Pasha; F Naderi. "The Effectiveness of Acceptance- and Commitment-Based Therapy on Social Adjustment, Psychological Well-Being and Self-Criticism of People with Anxiety Referring to Psychological Clinics in the City of Ahvaz", Community Health Journal, 12, 3, 2018, 39-47. magiran.com/p1948487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال