ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد باقدم، خالید محمد زاده سلامت ، کمال عزیزبیگی، کاظم باعثی، (1397). تاثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت های دیابتی شده با STZ، مجله سلامت جامعه، 12(3)، 58-64. magiran.com/p1948489
M Baghadam, Kh Mohammadzadeh salamat , K Azizbeigi, Kazem baesi , (2018). The Effect of Resistance Training on IRISIN and Gene Expression of PGC1α in the Cardiac Muscle in STZ-Induced Diabetic Rats, Community Health Journal, 12(3), 58-64. magiran.com/p1948489
محمد باقدم، خالید محمد زاده سلامت ، کمال عزیزبیگی، کاظم باعثی، تاثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت های دیابتی شده با STZ. مجله سلامت جامعه، 1397؛ 12(3): 58-64. magiran.com/p1948489
M Baghadam, Kh Mohammadzadeh salamat , K Azizbeigi, Kazem baesi , The Effect of Resistance Training on IRISIN and Gene Expression of PGC1α in the Cardiac Muscle in STZ-Induced Diabetic Rats, Community Health Journal, 2018; 12(3): 58-64. magiran.com/p1948489
محمد باقدم، خالید محمد زاده سلامت ، کمال عزیزبیگی، کاظم باعثی، "تاثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت های دیابتی شده با STZ"، مجله سلامت جامعه 12، شماره 3 (1397): 58-64. magiran.com/p1948489
M Baghadam, Kh Mohammadzadeh salamat , K Azizbeigi, Kazem baesi , "The Effect of Resistance Training on IRISIN and Gene Expression of PGC1α in the Cardiac Muscle in STZ-Induced Diabetic Rats", Community Health Journal 12, no.3 (2018): 58-64. magiran.com/p1948489
محمد باقدم، خالید محمد زاده سلامت ، کمال عزیزبیگی، کاظم باعثی، (1397). 'تاثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت های دیابتی شده با STZ'، مجله سلامت جامعه، 12(3)، صص.58-64. magiran.com/p1948489
M Baghadam, Kh Mohammadzadeh salamat , K Azizbeigi, Kazem baesi , (2018). 'The Effect of Resistance Training on IRISIN and Gene Expression of PGC1α in the Cardiac Muscle in STZ-Induced Diabetic Rats', Community Health Journal, 12(3), pp.58-64. magiran.com/p1948489
محمد باقدم؛ خالید محمد زاده سلامت ؛ کمال عزیزبیگی؛ کاظم باعثی. "تاثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت های دیابتی شده با STZ". مجله سلامت جامعه، 12 ،3 ، 1397، 58-64. magiran.com/p1948489
M Baghadam; Kh Mohammadzadeh salamat ; K Azizbeigi; Kazem baesi . "The Effect of Resistance Training on IRISIN and Gene Expression of PGC1α in the Cardiac Muscle in STZ-Induced Diabetic Rats", Community Health Journal, 12, 3, 2018, 58-64. magiran.com/p1948489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال