ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه کی پور، حسین ریاحی، مصطفی عبادی ، علی برهانی، محمدرضا آصف شایان، ناصر صفایی، (1398). بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه براق Ganoderma lucidum و Ganoderma resinaceum به وسیله نشانگر RAPD، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 5(4)، 379-388. magiran.com/p1948524
Somayeh Keypour, Hossein Riahi, Mostafa Ebadi , Ali Borhani, Mohammad Reza Asef Shayan, Naser Safaie, (2019). The Study of the genetic diversity of two laccate species of Ganoderma lucidum and Ganoderma resinaceum using RAPD marker, Nova Biologica Reperta, 5(4), 379-388. magiran.com/p1948524
سمیه کی پور، حسین ریاحی، مصطفی عبادی ، علی برهانی، محمدرضا آصف شایان، ناصر صفایی، بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه براق Ganoderma lucidum و Ganoderma resinaceum به وسیله نشانگر RAPD. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1398؛ 5(4): 379-388. magiran.com/p1948524
Somayeh Keypour, Hossein Riahi, Mostafa Ebadi , Ali Borhani, Mohammad Reza Asef Shayan, Naser Safaie, The Study of the genetic diversity of two laccate species of Ganoderma lucidum and Ganoderma resinaceum using RAPD marker, Nova Biologica Reperta, 2019; 5(4): 379-388. magiran.com/p1948524
سمیه کی پور، حسین ریاحی، مصطفی عبادی ، علی برهانی، محمدرضا آصف شایان، ناصر صفایی، "بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه براق Ganoderma lucidum و Ganoderma resinaceum به وسیله نشانگر RAPD"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 5، شماره 4 (1398): 379-388. magiran.com/p1948524
Somayeh Keypour, Hossein Riahi, Mostafa Ebadi , Ali Borhani, Mohammad Reza Asef Shayan, Naser Safaie, " The Study of the genetic diversity of two laccate species of Ganoderma lucidum and Ganoderma resinaceum using RAPD marker", Nova Biologica Reperta 5, no.4 (2019): 379-388. magiran.com/p1948524
سمیه کی پور، حسین ریاحی، مصطفی عبادی ، علی برهانی، محمدرضا آصف شایان، ناصر صفایی، (1398). 'بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه براق Ganoderma lucidum و Ganoderma resinaceum به وسیله نشانگر RAPD'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 5(4)، صص.379-388. magiran.com/p1948524
Somayeh Keypour, Hossein Riahi, Mostafa Ebadi , Ali Borhani, Mohammad Reza Asef Shayan, Naser Safaie, (2019). ' The Study of the genetic diversity of two laccate species of Ganoderma lucidum and Ganoderma resinaceum using RAPD marker', Nova Biologica Reperta, 5(4), pp.379-388. magiran.com/p1948524
سمیه کی پور؛ حسین ریاحی؛ مصطفی عبادی ؛ علی برهانی؛ محمدرضا آصف شایان؛ ناصر صفایی. "بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه براق Ganoderma lucidum و Ganoderma resinaceum به وسیله نشانگر RAPD". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 5 ،4 ، 1398، 379-388. magiran.com/p1948524
Somayeh Keypour; Hossein Riahi; Mostafa Ebadi ; Ali Borhani; Mohammad Reza Asef Shayan; Naser Safaie. " The Study of the genetic diversity of two laccate species of Ganoderma lucidum and Ganoderma resinaceum using RAPD marker", Nova Biologica Reperta, 5, 4, 2019, 379-388. magiran.com/p1948524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال