ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی عابدی تیزکی ، کوروش رضاپور، محمد علی آقاجانی، فرداد اسدی، سیاوش سلیمیان، (1398). تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ کش ها برای کنترل بیماری لکه قهوه ای جو، فصلنامه گیاه پزشکی، 41(4)، 17-34. magiran.com/p1948748
M. Abedi , K. Rezapour, M. A. Aghajani, F. Asadi, S. Salimian , (2019). Determination of optimum timing of fungicides application for the control of barley spot blotch, Journal of Plant Protection, 41(4), 17-34. magiran.com/p1948748
مصطفی عابدی تیزکی ، کوروش رضاپور، محمد علی آقاجانی، فرداد اسدی، سیاوش سلیمیان، تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ کش ها برای کنترل بیماری لکه قهوه ای جو. فصلنامه گیاه پزشکی، 1398؛ 41(4): 17-34. magiran.com/p1948748
M. Abedi , K. Rezapour, M. A. Aghajani, F. Asadi, S. Salimian , Determination of optimum timing of fungicides application for the control of barley spot blotch, Journal of Plant Protection, 2019; 41(4): 17-34. magiran.com/p1948748
مصطفی عابدی تیزکی ، کوروش رضاپور، محمد علی آقاجانی، فرداد اسدی، سیاوش سلیمیان، "تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ کش ها برای کنترل بیماری لکه قهوه ای جو"، فصلنامه گیاه پزشکی 41، شماره 4 (1398): 17-34. magiran.com/p1948748
M. Abedi , K. Rezapour, M. A. Aghajani, F. Asadi, S. Salimian , "Determination of optimum timing of fungicides application for the control of barley spot blotch", Journal of Plant Protection 41, no.4 (2019): 17-34. magiran.com/p1948748
مصطفی عابدی تیزکی ، کوروش رضاپور، محمد علی آقاجانی، فرداد اسدی، سیاوش سلیمیان، (1398). 'تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ کش ها برای کنترل بیماری لکه قهوه ای جو'، فصلنامه گیاه پزشکی، 41(4)، صص.17-34. magiran.com/p1948748
M. Abedi , K. Rezapour, M. A. Aghajani, F. Asadi, S. Salimian , (2019). 'Determination of optimum timing of fungicides application for the control of barley spot blotch', Journal of Plant Protection, 41(4), pp.17-34. magiran.com/p1948748
مصطفی عابدی تیزکی ؛ کوروش رضاپور؛ محمد علی آقاجانی؛ فرداد اسدی؛ سیاوش سلیمیان. "تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ کش ها برای کنترل بیماری لکه قهوه ای جو". فصلنامه گیاه پزشکی، 41 ،4 ، 1398، 17-34. magiran.com/p1948748
M. Abedi ; K. Rezapour; M. A. Aghajani; F. Asadi; S. Salimian . "Determination of optimum timing of fungicides application for the control of barley spot blotch", Journal of Plant Protection, 41, 4, 2019, 17-34. magiran.com/p1948748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال