ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر پیرزادفرد، نوشین زندی سوهانی، فریبا سهرابی، علی رجب پور، (1398). پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب، فصلنامه گیاه پزشکی، 41(4)، 57-68. magiran.com/p1948753
S. Pirzadfard, N. Zandi, Sohani , F. Sohrabi, A. Rajab Pour, (2019). Olfactory responses of predatory bug, Orius albidipennis, and Parasitoid Wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, to Bemisia tabaci and competitor natural enemies, Journal of Plant Protection, 41(4), 57-68. magiran.com/p1948753
سحر پیرزادفرد، نوشین زندی سوهانی، فریبا سهرابی، علی رجب پور، پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب. فصلنامه گیاه پزشکی، 1398؛ 41(4): 57-68. magiran.com/p1948753
S. Pirzadfard, N. Zandi, Sohani , F. Sohrabi, A. Rajab Pour, Olfactory responses of predatory bug, Orius albidipennis, and Parasitoid Wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, to Bemisia tabaci and competitor natural enemies, Journal of Plant Protection, 2019; 41(4): 57-68. magiran.com/p1948753
سحر پیرزادفرد، نوشین زندی سوهانی، فریبا سهرابی، علی رجب پور، "پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب"، فصلنامه گیاه پزشکی 41، شماره 4 (1398): 57-68. magiran.com/p1948753
S. Pirzadfard, N. Zandi, Sohani , F. Sohrabi, A. Rajab Pour, "Olfactory responses of predatory bug, Orius albidipennis, and Parasitoid Wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, to Bemisia tabaci and competitor natural enemies", Journal of Plant Protection 41, no.4 (2019): 57-68. magiran.com/p1948753
سحر پیرزادفرد، نوشین زندی سوهانی، فریبا سهرابی، علی رجب پور، (1398). 'پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب'، فصلنامه گیاه پزشکی، 41(4)، صص.57-68. magiran.com/p1948753
S. Pirzadfard, N. Zandi, Sohani , F. Sohrabi, A. Rajab Pour, (2019). 'Olfactory responses of predatory bug, Orius albidipennis, and Parasitoid Wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, to Bemisia tabaci and competitor natural enemies', Journal of Plant Protection, 41(4), pp.57-68. magiran.com/p1948753
سحر پیرزادفرد؛ نوشین زندی سوهانی؛ فریبا سهرابی؛ علی رجب پور. "پاسخ بویایی سن شکارگر Orius albidipennis و زنبورهای پارازیتوئیدEretmocerus mundus و Eretmocerus eremicus نسبت به سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci و دشمنان طبیعی رقیب". فصلنامه گیاه پزشکی، 41 ،4 ، 1398، 57-68. magiran.com/p1948753
S. Pirzadfard; N. Zandi; Sohani ; F. Sohrabi; A. Rajab Pour. "Olfactory responses of predatory bug, Orius albidipennis, and Parasitoid Wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, to Bemisia tabaci and competitor natural enemies", Journal of Plant Protection, 41, 4, 2019, 57-68. magiran.com/p1948753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال