ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی علی پور ، محمدرضا بی همتا، ولیاللهمحمدی، سیدعلی پیغمبری، (1398). بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(4)، 125-136. magiran.com/p1948822
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, (2019). Trends in main agronomic traits and grain yield in wheat landraces and cultivars during the last decades in Iran, Iranian Journal of Field Crop Science, 49(4), 125-136. magiran.com/p1948822
هادی علی پور ، محمدرضا بی همتا، ولیاللهمحمدی، سیدعلی پیغمبری، بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1398؛ 49(4): 125-136. magiran.com/p1948822
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, Trends in main agronomic traits and grain yield in wheat landraces and cultivars during the last decades in Iran, Iranian Journal of Field Crop Science, 2019; 49(4): 125-136. magiran.com/p1948822
هادی علی پور ، محمدرضا بی همتا، ولیاللهمحمدی، سیدعلی پیغمبری، "بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 49، شماره 4 (1398): 125-136. magiran.com/p1948822
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, "Trends in main agronomic traits and grain yield in wheat landraces and cultivars during the last decades in Iran", Iranian Journal of Field Crop Science 49, no.4 (2019): 125-136. magiran.com/p1948822
هادی علی پور ، محمدرضا بی همتا، ولیاللهمحمدی، سیدعلی پیغمبری، (1398). 'بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(4)، صص.125-136. magiran.com/p1948822
Hadi Ali Pour , Mohammad Reza Bihamta, Valiollah Mohammadi, Seyed Ali Peyghmbari, (2019). 'Trends in main agronomic traits and grain yield in wheat landraces and cultivars during the last decades in Iran', Iranian Journal of Field Crop Science, 49(4), pp.125-136. magiran.com/p1948822
هادی علی پور ؛ محمدرضا بی همتا؛ ولیاللهمحمدی؛ سیدعلی پیغمبری. "بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49 ،4 ، 1398، 125-136. magiran.com/p1948822
Hadi Ali Pour ; Mohammad Reza Bihamta; Valiollah Mohammadi; Seyed Ali Peyghmbari. "Trends in main agronomic traits and grain yield in wheat landraces and cultivars during the last decades in Iran", Iranian Journal of Field Crop Science, 49, 4, 2019, 125-136. magiran.com/p1948822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال