ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید مقبلی ، احمد غلامی، محمدرضا عامریان، حمید عباس دخت، (1398). تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L)، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(4)، 137-149. magiran.com/p1948823
hamid moghbeli , Ahmad Gholami, mohamadreza Amerian, Hamid Abbasdokht , (2019). The effect of methanol foliar application on yield and morphological characteristics of sesame (Sesamum indicum.L)., Iranian Journal of Field Crop Science, 49(4), 137-149. magiran.com/p1948823
حمید مقبلی ، احمد غلامی، محمدرضا عامریان، حمید عباس دخت، تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L). مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1398؛ 49(4): 137-149. magiran.com/p1948823
hamid moghbeli , Ahmad Gholami, mohamadreza Amerian, Hamid Abbasdokht , The effect of methanol foliar application on yield and morphological characteristics of sesame (Sesamum indicum.L)., Iranian Journal of Field Crop Science, 2019; 49(4): 137-149. magiran.com/p1948823
حمید مقبلی ، احمد غلامی، محمدرضا عامریان، حمید عباس دخت، "تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L)"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 49، شماره 4 (1398): 137-149. magiran.com/p1948823
hamid moghbeli , Ahmad Gholami, mohamadreza Amerian, Hamid Abbasdokht , "The effect of methanol foliar application on yield and morphological characteristics of sesame (Sesamum indicum.L).", Iranian Journal of Field Crop Science 49, no.4 (2019): 137-149. magiran.com/p1948823
حمید مقبلی ، احمد غلامی، محمدرضا عامریان، حمید عباس دخت، (1398). 'تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L)'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49(4)، صص.137-149. magiran.com/p1948823
hamid moghbeli , Ahmad Gholami, mohamadreza Amerian, Hamid Abbasdokht , (2019). 'The effect of methanol foliar application on yield and morphological characteristics of sesame (Sesamum indicum.L).', Iranian Journal of Field Crop Science, 49(4), pp.137-149. magiran.com/p1948823
حمید مقبلی ؛ احمد غلامی؛ محمدرضا عامریان؛ حمید عباس دخت. "تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L)". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 49 ،4 ، 1398، 137-149. magiran.com/p1948823
hamid moghbeli ; Ahmad Gholami; mohamadreza Amerian; Hamid Abbasdokht . "The effect of methanol foliar application on yield and morphological characteristics of sesame (Sesamum indicum.L).", Iranian Journal of Field Crop Science, 49, 4, 2019, 137-149. magiran.com/p1948823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال