ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا امیرزاده مرادآبادی، سامان ضیایی ، حسین مهرابی بشرآبادی، احمدعلی کیخا، (1398). ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(4)، 661-674. magiran.com/p1948886
samira amirzaeh moradabadi, saman ziaee , hossien mehrabi boshrabadi, ahmad ali keykha, (2019). Agricultural Sustainability Assessment in Iran by Using Sustainability Composite Index, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(4), 661-674. magiran.com/p1948886
سمیرا امیرزاده مرادآبادی، سامان ضیایی ، حسین مهرابی بشرآبادی، احمدعلی کیخا، ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1398؛ 49(4): 661-674. magiran.com/p1948886
samira amirzaeh moradabadi, saman ziaee , hossien mehrabi boshrabadi, ahmad ali keykha, Agricultural Sustainability Assessment in Iran by Using Sustainability Composite Index, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2019; 49(4): 661-674. magiran.com/p1948886
سمیرا امیرزاده مرادآبادی، سامان ضیایی ، حسین مهرابی بشرآبادی، احمدعلی کیخا، "ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49، شماره 4 (1398): 661-674. magiran.com/p1948886
samira amirzaeh moradabadi, saman ziaee , hossien mehrabi boshrabadi, ahmad ali keykha, "Agricultural Sustainability Assessment in Iran by Using Sustainability Composite Index", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 49, no.4 (2019): 661-674. magiran.com/p1948886
سمیرا امیرزاده مرادآبادی، سامان ضیایی ، حسین مهرابی بشرآبادی، احمدعلی کیخا، (1398). 'ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49(4)، صص.661-674. magiran.com/p1948886
samira amirzaeh moradabadi, saman ziaee , hossien mehrabi boshrabadi, ahmad ali keykha, (2019). 'Agricultural Sustainability Assessment in Iran by Using Sustainability Composite Index', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49(4), pp.661-674. magiran.com/p1948886
سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی ؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا. "ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 49 ،4 ، 1398، 661-674. magiran.com/p1948886
samira amirzaeh moradabadi; saman ziaee ; hossien mehrabi boshrabadi; ahmad ali keykha. "Agricultural Sustainability Assessment in Iran by Using Sustainability Composite Index", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 49, 4, 2019, 661-674. magiran.com/p1948886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال