ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان بردبار، امین رضا نشاط ، سامان جوادی، (1398). اصلاح مدل گالدیت با استفاده از روش آنتروپی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی قره سو-گرگان رود، مجله اکو هیدرولوژی، 6(1)، 41-50. magiran.com/p1949129
Mozhgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, (2019). Modification of GALDIT model by using Entropy method for Gharesoo-Gorgan Rood coastal aquifer vulnerability assessment, Iranian Journal of Eco Hydrology, 6(1), 41-50. magiran.com/p1949129
مژگان بردبار، امین رضا نشاط ، سامان جوادی، اصلاح مدل گالدیت با استفاده از روش آنتروپی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی قره سو-گرگان رود. مجله اکو هیدرولوژی، 1398؛ 6(1): 41-50. magiran.com/p1949129
Mozhgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, Modification of GALDIT model by using Entropy method for Gharesoo-Gorgan Rood coastal aquifer vulnerability assessment, Iranian Journal of Eco Hydrology, 2019; 6(1): 41-50. magiran.com/p1949129
مژگان بردبار، امین رضا نشاط ، سامان جوادی، "اصلاح مدل گالدیت با استفاده از روش آنتروپی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی قره سو-گرگان رود"، مجله اکو هیدرولوژی 6، شماره 1 (1398): 41-50. magiran.com/p1949129
Mozhgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, "Modification of GALDIT model by using Entropy method for Gharesoo-Gorgan Rood coastal aquifer vulnerability assessment", Iranian Journal of Eco Hydrology 6, no.1 (2019): 41-50. magiran.com/p1949129
مژگان بردبار، امین رضا نشاط ، سامان جوادی، (1398). 'اصلاح مدل گالدیت با استفاده از روش آنتروپی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی قره سو-گرگان رود'، مجله اکو هیدرولوژی، 6(1)، صص.41-50. magiran.com/p1949129
Mozhgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, (2019). 'Modification of GALDIT model by using Entropy method for Gharesoo-Gorgan Rood coastal aquifer vulnerability assessment', Iranian Journal of Eco Hydrology, 6(1), pp.41-50. magiran.com/p1949129
مژگان بردبار؛ امین رضا نشاط ؛ سامان جوادی. "اصلاح مدل گالدیت با استفاده از روش آنتروپی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی قره سو-گرگان رود". مجله اکو هیدرولوژی، 6 ،1 ، 1398، 41-50. magiran.com/p1949129
Mozhgan Bordbar; Aminreza Neshat ; Saman Javadi. "Modification of GALDIT model by using Entropy method for Gharesoo-Gorgan Rood coastal aquifer vulnerability assessment", Iranian Journal of Eco Hydrology, 6, 1, 2019, 41-50. magiran.com/p1949129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال