ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله رحیمی ، نسرین خدارحمی، (1398). ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست محیطی با تاکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، 421-445. magiran.com/p1949147
Habibollah Rahimi, Nasrin Khodarahmi , (2019). Legal system tools to confront environmental losses emphasizing the principle of preventive measures, , 19(48), 421-445. magiran.com/p1949147
حبیب الله رحیمی ، نسرین خدارحمی، ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست محیطی با تاکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1398؛ 19(48): 421-445. magiran.com/p1949147
Habibollah Rahimi, Nasrin Khodarahmi , Legal system tools to confront environmental losses emphasizing the principle of preventive measures, , 2019; 19(48): 421-445. magiran.com/p1949147
حبیب الله رحیمی ، نسرین خدارحمی، "ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست محیطی با تاکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 19، شماره 48 (1398): 421-445. magiran.com/p1949147
Habibollah Rahimi, Nasrin Khodarahmi , "Legal system tools to confront environmental losses emphasizing the principle of preventive measures", 19, no.48 (2019): 421-445. magiran.com/p1949147
حبیب الله رحیمی ، نسرین خدارحمی، (1398). 'ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست محیطی با تاکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، صص.421-445. magiran.com/p1949147
Habibollah Rahimi, Nasrin Khodarahmi , (2019). 'Legal system tools to confront environmental losses emphasizing the principle of preventive measures', , 19(48), pp.421-445. magiran.com/p1949147
حبیب الله رحیمی ؛ نسرین خدارحمی. "ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست محیطی با تاکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19 ،48 ، 1398، 421-445. magiran.com/p1949147
Habibollah Rahimi; Nasrin Khodarahmi . "Legal system tools to confront environmental losses emphasizing the principle of preventive measures", , 19, 48, 2019, 421-445. magiran.com/p1949147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال