ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون مافی ، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری، (1398). بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، 447-466. magiran.com/p1949150
Homaun Mafi, Mohammad Farzanegan, Somaye Zohori , (2019). An Islamic Jurisprudential and Legal Survey of the Nature of Divorce for Consideration, , 19(48), 447-466. magiran.com/p1949150
همایون مافی ، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1398؛ 19(48): 447-466. magiran.com/p1949150
Homaun Mafi, Mohammad Farzanegan, Somaye Zohori , An Islamic Jurisprudential and Legal Survey of the Nature of Divorce for Consideration, , 2019; 19(48): 447-466. magiran.com/p1949150
همایون مافی ، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری، "بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 19، شماره 48 (1398): 447-466. magiran.com/p1949150
Homaun Mafi, Mohammad Farzanegan, Somaye Zohori , "An Islamic Jurisprudential and Legal Survey of the Nature of Divorce for Consideration", 19, no.48 (2019): 447-466. magiran.com/p1949150
همایون مافی ، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری، (1398). 'بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، صص.447-466. magiran.com/p1949150
Homaun Mafi, Mohammad Farzanegan, Somaye Zohori , (2019). 'An Islamic Jurisprudential and Legal Survey of the Nature of Divorce for Consideration', , 19(48), pp.447-466. magiran.com/p1949150
همایون مافی ؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری. "بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19 ،48 ، 1398، 447-466. magiran.com/p1949150
Homaun Mafi; Mohammad Farzanegan; Somaye Zohori . "An Islamic Jurisprudential and Legal Survey of the Nature of Divorce for Consideration", , 19, 48, 2019, 447-466. magiran.com/p1949150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال