ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری زمان زاده بهبهانی، محسن رهامی ، مرتضی ناجی زواره، (1398). واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، 467-493. magiran.com/p1949153
Mehri zamanzadeh behbahani, Mohsen Rahami, Morteza Naji zavare , (2019). Examining the place of the principles of fair trial in the teachings of the Islamic law, , 19(48), 467-493. magiran.com/p1949153
مهری زمان زاده بهبهانی، محسن رهامی ، مرتضی ناجی زواره، واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1398؛ 19(48): 467-493. magiran.com/p1949153
Mehri zamanzadeh behbahani, Mohsen Rahami, Morteza Naji zavare , Examining the place of the principles of fair trial in the teachings of the Islamic law, , 2019; 19(48): 467-493. magiran.com/p1949153
مهری زمان زاده بهبهانی، محسن رهامی ، مرتضی ناجی زواره، "واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 19، شماره 48 (1398): 467-493. magiran.com/p1949153
Mehri zamanzadeh behbahani, Mohsen Rahami, Morteza Naji zavare , "Examining the place of the principles of fair trial in the teachings of the Islamic law", 19, no.48 (2019): 467-493. magiran.com/p1949153
مهری زمان زاده بهبهانی، محسن رهامی ، مرتضی ناجی زواره، (1398). 'واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، صص.467-493. magiran.com/p1949153
Mehri zamanzadeh behbahani, Mohsen Rahami, Morteza Naji zavare , (2019). 'Examining the place of the principles of fair trial in the teachings of the Islamic law', , 19(48), pp.467-493. magiran.com/p1949153
مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی ؛ مرتضی ناجی زواره. "واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19 ،48 ، 1398، 467-493. magiran.com/p1949153
Mehri zamanzadeh behbahani; Mohsen Rahami; Morteza Naji zavare . "Examining the place of the principles of fair trial in the teachings of the Islamic law", , 19, 48, 2019, 467-493. magiran.com/p1949153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال