ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه عباسی، (1398). متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، 495-519. magiran.com/p1949157
Atefe Abasi, (2019). The guardian of burden of proof in the barriers to the fulfillment of criminal responsibility in Iranian legal system, , 19(48), 495-519. magiran.com/p1949157
عاطفه عباسی، متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 1398؛ 19(48): 495-519. magiran.com/p1949157
Atefe Abasi, The guardian of burden of proof in the barriers to the fulfillment of criminal responsibility in Iranian legal system, , 2019; 19(48): 495-519. magiran.com/p1949157
عاطفه عباسی، "متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران"، پژوهشنامه حقوق اسلامی 19، شماره 48 (1398): 495-519. magiran.com/p1949157
Atefe Abasi, "The guardian of burden of proof in the barriers to the fulfillment of criminal responsibility in Iranian legal system", 19, no.48 (2019): 495-519. magiran.com/p1949157
عاطفه عباسی، (1398). 'متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران'، پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(48)، صص.495-519. magiran.com/p1949157
Atefe Abasi, (2019). 'The guardian of burden of proof in the barriers to the fulfillment of criminal responsibility in Iranian legal system', , 19(48), pp.495-519. magiran.com/p1949157
عاطفه عباسی. "متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران". پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19 ،48 ، 1398، 495-519. magiran.com/p1949157
Atefe Abasi. "The guardian of burden of proof in the barriers to the fulfillment of criminal responsibility in Iranian legal system", , 19, 48, 2019, 495-519. magiran.com/p1949157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال